Sazivanje redovne godišnje Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 26.04.2014.

Temeljem članka 242. stav 1., a vezano za članak 245. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine FBiH broj: 23/99,45/00,2/02, 29/03 i 84/08), te članka 82. stav 1. Zakona o investicijskim fondovima (Službene novine FBiH broj: 85/08) i Odluke o sazivanju skupštine Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar, donesene 25.4.2014. god., Nadzorni odbor objavljuje:'

OBAVIJEST

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar

I Skupština Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar saziva se za 16.5.2014. godine (petak), s početkom u 11 sati u sjedištu Fonda, u ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar.

II Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% dionica s pravom glasa.

III Za Skupštinu je utvrden slijedeće dnevni red:

1. Utvrdivanje kvoruma za odlučivanje i izbor radnih tijela Skupštine: predsjedatelja, zapisničara i dva ovjerovatelja zapisnika;

2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvješća Fonda za 2013. godinu uključujući financijsko izvješće, izvješće Nadzomog odbora i Odbora za reviziju;

3. Razmatranje i usvajanje izvješća vanjskog revizora za 2013. godinu;

4. Razmatranje i usvajanje provedbe investicijske politike Fonda za 2013. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje odluke o načinu izbora vanjskog revizora Fonda za 2014. godinu.

IV Društvo za upravljanje je utvrdilo prijedloge odluka po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Do izbora predsjedatelja Skupštine, skupštinom predsjedava dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa; za zapisničara se predlaže Tonka Kozarić, a dva dioničara za ovjeru zapisnika se biraju na skupštini po prijedlogu prisutnih dioničara;

2. Predlaže se Skupštini da usvoji godišnje izvješće Fonda za 2013. godinu uključujući financijsko izvješće, izvješće Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

3. Predlaže se Skupštini da usvoji izvješće vanjskog revizora Fonda za 2013. godinu;

4. Predlaže se Skupštini da usvoji informaciju o provedbi investicijske politike Fonda za 2013. godinu;

5. Predlaže se Skupštini da donese odluku o davanju ovlasti za izbor vanjskog revizora za 2014. godinu Nadzornom odboru Fonda.

V Pravo šudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH nalazili 30 dana pri- je datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

VI Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda, prijedloga odluka Skupštine i prijedlog kandidata za organe Fonda, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ove oba- vijesti, uz obvezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i ovu obavijest, na teret Fonda, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi,za koje tro- škove objavljivanja snosi predlagatelj.

Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Fonda moraju se dostaviti i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o investicijskim fondovima, Zakona o gospodarskim društvima i Statuta Fonda.

VII Skupštini Fonda mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasovanje najmanje tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pra- vna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnim papirima i udruženje sa svojstvom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zas- tupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski zastupnik ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioničara - vlastodavatelja i punomoćnika koja mora biti ovjerena sukladno zakonu, a dostavlja se Fondu osobno, poštom ili faksom (uz predočenje originala na sam dan Skupštine) tri dana prije dana odredenog za održavanje Skupštine. Prije početka same Skupštine punomoćnici i dioničari moraju imati valjane osobne dokumenteTadi identifikacije i registracije na skupštini.

Punomoć prestaje ako se dioničar - vlastodavatelj registrira za sudjelovanje i prisustvuje skupštjni s izričitom iskazanom namjerom da osobno glasuje, zatim izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od dioničara - vlastodavatelja, s učinkom danom dostavljanja Fondu, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od dioničara - vlastodavatelja. Dioničar i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i sudjelovanja u radu skupštine.

Pravo odlučivanja na skupštini dioničari mogu ostvariti putem popunjenih i potpisa- nih glasačkih listića dostavljenih Fondu putem pošte ili faksa ali tako da u roku pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti pisanim putem obavijeste Fond da žele pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasovanjem u odsutnosti.

VIII Dioničar ima pravo, počevši od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine, u prostorijama Fonda, u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb, 3/EI, izvršiti uvid u materijale i isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Igor Bevanda, v.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: