Sazivanje redovne Skupštine

Datum objave: 17.04.2021. 08:32 / Izvor: Oslobođenje, 17.04.2021.

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ( “Sl.novine FBiH” broj: 81/15), i Odluke o sazivanju Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “HERBOS FOND” d.d. Tuzla, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “HERBOS FOND” d.d. Tuzla objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM “HERBOS FOND” DD TUZLA

 

I Redovna Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “HERBOS FOND” d.d. Tuzla održaće se dana 18.5.2021. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati, u Tuzli, ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1.

II Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odlaže.

III Za Redovnu Skupštinu dioničara Fonda utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine

2.Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine;

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja ZIF-a “HERBOS FOND” d.d. Tuzla za 2020. godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

4. Donošenje Odluke o rasporedu fmansijskih rezultata za 2019. i 2020. godinu;

5. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF-a “HERBOS FOND” d.d. Tuzla za 2020. godinu i program rada za 2021. godinu;

6. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2021. godinu.

IV Radna tijela Skupštine

U skladu sa odlukom o sazivanju Skupštine:

1. Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinu vodi dioničar/punomoćnik sa najvećim brojem dionica.

2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine: predsjednik Denis Antunović, članovi Selma Omerović i Amila Ahmetović.

3. Zapisnik vodi Snježana Šindrić.

V Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti, kandidovanje, i glasanje na Skupštini:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH, 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijave i punomoći se podnose, neposredno u prostorijama ZIF-a “HERBOS FOND” d.d. Tuzla, poštom na adresu DUF “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, 75000 Tuzla, na e-mail: euroinv@bih.net.ba faks: 035/315-461 najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda, prijedloge odluka, kao i prijedloge kandidata, Nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “HERBOS FOND” d.d. Tuzla, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja, na adresu DUF “EURO-INVESTMENT” đ.đ. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, 75000 Tuzla, na e-mail: euroinv@bih.net.ba faks: 035/315-461 .

Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 18.5.2021 . godine od 10 do 11 sari, u Tuzli, ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1.

Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti i putem punomoćnika, koji je dužan da postupa u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail-a, najkasnije 3 dana рпје dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ima pravo, poćev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama ZIF 'HERBOS FOND d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1 Tuzla, izvršiti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu. Glasanje na Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkim listićima"* “ZA” ili “PROTIV” prijedloga odluka i zaokruživanjem broja ispred imena kandidata i naziva revizorske kuće.

 

NADZORNI ODBOR ZIF-a „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: