Sazivanje sedamnaeste redovne sjednice Skupštine

Izvor: Dnevni list, 21.05.2014.

Na osnovu člana 29 i 30 Statuta Dioničkog društva za kartično poslovanje "BAMCARD" Sarajevo, Trg Heroja 10/11, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 07.05.2014. godine, donio je Odluku i ovim putem daje:

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SEDAMNAESTE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA "BAMCARD" D.D. SARAJEVO

 

Sedamnaesta redovna sjednica Skupštine, održat će se u Sarajevu, dana 12.06.2014. godine (četvrtak), u prostorijama BamCard d.d. Sarajevo, Trg Heroja 10/H, sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Društva o izboru vanjskog revizora;

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja Društva za 2013. godinu, koji uključuje;

a.) Informaciju o radu Društva;

b.) Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima u 2013. godini;

c.) Izvještaj vanjskog revizora;

d.) Izvještaj Odbora za reviziju;

e.) Usvajanje odluke o rasporedivanju dobiti ostvarene u 2013. godini

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja sa planom prihada i rashoda za 2014. godinu;

5. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju i usvajanje teksta Ugovora o angažmanu u Odboru za reviziju;

6. Informacija o sudskim sporovima;

7. Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora;

8. Tekuća pitanja.

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka koje će se razmatrati na Sedamnaestoj redovnoj sjednici Skupštine dioničara Društva, dostupni su dioničarima Društva u prostorijama BamCard d.d. Sarajevo, Trg Heroja 10/11, svakim radnim danom od 8 do 16 sati, od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju Sedamnaeste redovne sjednice Skupštine dioničara Društva mogu učestvovati svi dioničari ili punomoćnici dioničara Društva, koji se prijave Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku od tri dana prije dana odredenog za održavanje sjednice Skupštine.

Dioničari ili punomoćnici dioničara podnose prijavu Odboru za glasanje u pismenoj formi koja mora sadržavati ime i prezime odnosno firmu dioničara, oznaku sjednice Skuštine Društva za koju se prijavljuju i datum održavanja iste, te potpis dioničara ili punomoćnika dioničara. Prijava se dostavlja Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail, najkasnije u roku od tri dana prije dana odredenog za održavanje sjednice Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije do početka rada sjednice Skupštine na koju se odnosi.

Glasanje se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime odnosno firmu dioničara i broj glasova kojima raspolaže, na kojemu se zaokružuje ponudeni odgovor "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata za kojeg se glasa.

Nadzorni odbor Društva imenovao je Odbor za glasanje, i predložio zapisničara i ovjerivače zapisnika.

Članovi Odbora za glasanje su; Senad Alić, Lejla Hubijar i Denis Kamberović.

Za zapisničara se predlaže: Emir Sulejmanović.

Za ovjerivače Zapisnika se predlažu: Vesna Cogo i Orhan Pašalić.

Poziva se Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa Društva da predlože kandidata za člana Odbora za reviziju Društva, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pozivaju se diničari da izvrše uvid u materijale i prijedloge odlukaza Sedamnaestu redovnu sjednicu Skupštine Društva.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 033 722 200.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Orhan Pašalić  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: