Sazivanje sedamnaeste Skupštine

Izvor: Dnevni Avaz, 31.05.2014.

 

Na osnovu člana 242. i 269. Zakona o privrednim društvima (SI. novine Federacije Bosne i Hercegovine br.23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 07/09), te člana 126 Tačka 10. Statuta .Univerzalpromet" DO Tuzla i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine „Univerzalpromet" DD Tuzla, br.562/14 od 23.05.2014. god.. Nadzorni odbor objavljuje.

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju sedamnaeste (17) Skupštine „Univerzalpromet" DD Tuzla

 

Obavještavaju se dioničari .Univerzalpromet" DD Tuzla da će se sedamnaesta (17) Skupština dioničara „Univerzalpromet" DD Tuzla održati 24.06.2014.god sa početkom u 11,00 h u sjedištu Društva, u ulici Mitra Trifunovića Uče br.7u Tuzli.

 

I - Za Sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1 . Izbor radnih tijela Skupštine

a) predsjednika Skupštine

b) 2 (dva) ovjenvača zapisnika

 

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju "Univerzalpromet" DD Tuzla za 2013.god., koji uključuje:

a) Finansijski izvještaj za godinu koja je završila 31.12.2013.god, sa Izvještajem Vanjskog revizora;

b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora "Univerzalpromet" DD Tuzla za 2013.godimj,

c) Izvještaj o radu Odbora za reviziju "Univerzalpromet" DD Tuzla za 2013 godinu

 

3. Plan poslovanja za 2014.god;

4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka "Univerzalpromet" DD Tuzla za 2013.god.;

5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2014.godinu.

 

II - Radom Skupštine predsjedava, do izbora predsjednika Skupštine, dioničar s najvećim brojem dionica sa pravom glasa u skladu sa članom 240. stav 3. Zakona o privrednim društvima.

 

Radna tijela Skupštine utvrđena Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju skupštine su:

a) Odbor za glasanje: Azra Mujić - predsjednik, Nermin Malkoćević i Dominko Crvenković članovi;

b) Dva ovjerivača zapisnika - prijedlog: Mustafa Hadžić i Drago Crvenković, biraju se na Skupštini iz reda dioničara;

c) Zapisnik će voditi Sekretar Društva, Edina Vranjkovina.

 

III - Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na listi Dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine iii posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

IV- Postupak prijave za učešće, davanje punomoći i način glasanja na Skupštini:

Pismene prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar ili punomoćnici dioničara dužni su dostaviti neposrednom predajom, preporučenom poštom ili faxom na adresu „Univerzalpromet" DD Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 7., sa naznakom „Odboru za glasanje,, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara -vlastodavca i punomoćnika.

Ukoliko se punomoć predaje putem fax-a ili e-maila, originalna punomoć se predaje Odboru za glasanje sa ostalim potrebnim dokumentima navedenim u ovom Obavještenju.

Glasanje se obavlja javno (aklamacijom) za tačku jedan, a za ostale tačke dnevnog reda glasa se putem glasačkjh listića po principu jedan glas jedna dionica.

 

V - Izmjena dnevnog reda i prijedlog odluka:

Dioničar punomoćnik iii grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja (fionica s pravom glasa 'ma pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana obpvljpvanji Obavještenja o sazivanju Skuj^tine.

 

VI - Uvid u isprave i materijale za Skupštinu:

Dioničari ili punomoćnici mogu izvršfc uvid l sprave i matenpie za Skupitmu u sjedištu Društva u Tuzi. ul. Mitra Trifunovića Uče 7 , svakim radnim danom od 12-15 h

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Sead Hadžimusić

 

Transakcijski računi: 132-1000-161-01-0211 NLB Tu/lanska banka; 199-050000-681-3666 ABS Banka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: