Sazivanje šesnaeste redovne sjednnce Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 29.05.2014.

PROGRES a.d. Bijeljina

Broj: 58/14
Datum: 26.5.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta "Progres"AD Bijeljina, dana 26.5.2014. godine, Upravni odbor

SAZIVA
Šesnaestu redovnu sjednncu Skupštine akcionara "Progres" AD Bijeljina

koja će biti održana dana 30.6.2014. godine (ponedjeljak) u 12 časova, u prostorijama "Progres" AD Bijeljina, koji se nalazi u ul. Filipa Višnjića 211, Bijeljina.
Za sjednicu predlaže sljedeći

Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
• Predsjedavajućeg Skupštine akcionara Društva,
• Verifikacione komisije, zapisničara i brojača glasova,
• Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja po završnom računu za 2013. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2013. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja ovlašćenog revizora po završnom računu za 2013. godinu;
6. Razno.

Napomena:
Materijali za ovu Skupštinu mogu se preuzeti u upravi Društva. U slučaju da sjednica Skupštine akcionara Društva ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana 7.7.2014. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pravo odlučivanja na sjednici Skupštine akcionara "PROGRES" AD Bijeljina imaju svi akcionari lično odnosno punomoćnici akcionara, koji moraju imati pi- sanu punomoć za zastupanje.

 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: