Sazivanje šesnaeste Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 07.06.2014.

ENERGOINVEST - Tvornica

dalekovodnih stubova, d.d. - Sarajevo

Džemala Bijedića 164, Sarajeva

 

Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima (,"S1. novine F BiH", broj: 23/99,45/00, 2/02, 6/02, 29/03,68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75 /13 ), člana 103. Samta Energoinvest - TDS, d.d. -Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju šesnaeste Skupštine dioničara, broj: NO- 207 /IN od 6.6.2014. godine, objavljuje se

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju šesnaeste Skupštine dioničara

Energoinvest - Tvornica dalekovodnih stubova, d.d. - Sarajevo

 

Šesnaesta Skupština dioničara Energoinvest - Tvornica dalekovodnih stubova, d.d. - Sarajevo održače se 30.6. 2014. godine (ponedjeljak) u Sarajevu u prostorijama društva, ul. Džemala Bijedića 164, sa početkom u 12.00 sati.

 

Za šesnaestu Skupštinu dioničara utvrđen je slijedeći:

 

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine društva i to:

1.1.Predsjednika Skupštine

1.2. Dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvest - TDS, d.d. - Sarajevo za 2013. godinu koji uključuje:

-finansijski izvještaj društva

-izvještaj revizora

-izvještaj Nadzornog odbora

-izvještaj Odbora za reviziju

3.Plan poslovanja Energoinvest - TDS, d.d. - Sarajevo za 2014. godinu

4. Izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora

5. Izbor i imenovanje tri člana Odbora za reviziju

6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pisano predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

Svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima društva u zgradi Energoinvest - Tvornica dalekovodnih stubova, d.d. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 164, od 10 do 12 sati, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja.

 

U radu i odlučivanju šesnaeste Skupštine dioničara društva mogu učestvovati svi dioničari društva u skladu sa Zakonom, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika po osnovu pisane punomoći ovjerene u skladu sa zakonom. Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine društva. Svi dioničari, odnosno punomoćnici dioničara društva su dužni dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju šesnaeste Skupštine dioničara društva najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi Odboru za glasanje neposredno, predajom prijave u sjedištu društva, preporučenom poštom ili faksom na gore naznačenu adresu.

Svi učesnici na šesnaestoj Skupštini obavezni su dostaviti i kopiju identifikacijskih isprava.

Kandidata za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Prijedlog za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju podnosi se pisano, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Pojedinačno, prijedlog može sadržavati manji, ali ne i veći broj kandidata od broja članova koji se biraju. Uz prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora predlagač je dužan za svakog kandidata dostaviti:

1. ovjerenu kopiju lične karte

2. izjavu kandidata ovjerenu od nadležnog općinskog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne

3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak 4. pisanu izjavu kandidata da prihvata kandidaturu

 

Prijava za učešće na Skupštini dioničara može se dobiti u sjedištu društva. Sve dodatne infonnacije mogu se dobiti na tel. 033/542-988

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Jusuf Zahiragić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: