Sazivanje Skupštine akcionara

Datum objave: 19.09.2016. 09:26 / Izvor: EuroBlic, 19.09.2016.

»PRNJAVOR-EKSPRES« AD PRNJAVOR

 

Broj: UO 89-1/16

Datum : 15.09.2016.godine

 

Na osnovu člana 304. stav 1. a u vezi člana 272. Z akona o Privrednim društvima(»Sl.glasnik RS«,broj 127/08,58/09,100/011 i 67/13) i člana 59. Statuta Akcionarskog društva »Prnjavor-ekspres » Prnjavor, Upravni odbor Društva dana 15.09.2016.godine, d o n i o j e

 

ODLUKU

O sazivanju Skupštine akcionara »PRNJAVOR-EXPRES«AD Prnjavor

 

Saziva se dvanaesta redovna Skupština akcionara«Prnjavor-expres«AD Prnjavor za dan 21.10.2016. godine(petak) sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravne zgrade u Prnjavoru,ul.Živojina Preradovića br.2

 

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa Odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:

-Komisije za glasanje

-Zapisničara i ovjerivače zapisnika

2. Podnošenje izvještaja Komisije za glasanje

3. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara,

4. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara, -

5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa jedaneaste redovne sjednice Skupštine akcionara .

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015.godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2015.godinu,

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 201S.godinu,

9. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2015.godinu,

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2015.godinu,

11. Donošenje odluke u davanju u zakup dijela ili cjelokupne imovine » Prnjavor -expres« AD,

12. Donošenje odluke o prodaji svih potraživanja »Prnjavor-expres« AD,

13. Razmatranje prijedloga odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,

14. Donošenje odluke o imenovanju 3 člana Upravnog odbora ,

15. Razmatranje prijedloga odluke o razrješenju predsjednike i dva člana odbora za reviziju,

16. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i dva člana odbora za reviziju,

17. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016.godinu,

Ukoliko se ne ispuni uslov u pogledu kvoruma za pravovaljani rad i odlučivanje Skupštine u zakazanom terminu, ponovljena Skupština se zakazuje istog dana, sa početkom u 14,00 časova, sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima,broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 11.10.2016.godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u skupštinske materijale po predloženom dnevnom redu u sjedištu Preduzeća svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 časova.

 

UPRAVNI ODBOR AD »PRNJAVOR-EKSPRES«

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: