Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 29.04.2014.

„FABRIKA CEMENTA LUKAVAC" d.d Lukavac,

Lukavačkih brigada bb

 

Na osnovu člana XII tačka 11. Statuta „Fabrike cementa Lukavac" d.d., Nadzorni odbor Društva donio je odluku o sazivanju Skupštine društva i ovim putem daje:

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA „FABRIKA CEMENTA LUKAVAC" d.d.

I

Obavještavaju se dioničari "Fabrika cementa Lukavac" d.d. da će se Skupština Društva održati dana 22.05.2014.godine( četvrtak ) sa početkom u 10 sati.

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Društva, u ulici Lukavačkih brigada bb u Lukavcu.

II

Za Skupštinu se određuje sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

2. Donošenje Odlukc o raziješenju članova NO

3. Donošenje Odluke o izboru članova NO

4. Donošenje Odluke o raziješenju članova Odbora za reviziju

5. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju

6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora

7. Donošenje Odluke o naknadama članovima NO i Odbora za reviziju

8. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva

9. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti

10. Donošenje Odluke o isplati dividende

Napomena:

Pozivamo sve dioničare Društva da, lično ili putem punomoćnika, učestvuju u radu Skupštine Punomoć za zastupanje dioničara je pismena izjava koja mora biti potpisana od strane dioničara- vlastodavca i punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo izvršiti izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka skupštine, te predložiti kandidate za članove Nadzornog odbora najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića koji će dioničarima biti uručeni neposredno pred početak rada skupštine.

Dioničari ili njihovi punomoćnici su obavezni prijaviti svoje učešće na skupštini društva najkasnije 1 (jedan) sat prije početka rada skupštine Odboru za glasanje, te prilikom preuzimanja glasačkih listića od Odbora za glasanje moraju prezentirati identifikacijsku ispravu (ličnu kartu ili pasoš). Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su uvrstena u dnevni red Skupštine, koji mogu izvršiti u sjedištu Fabrike ccmenta Lukavac, Lukavačkih brigada bb, Lukavac svakim radnim danom od 11 - 14 sati.

 

 

Nadzorni odbor Društva  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: