Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 30.04.2014.

Raifeisen BANK dd

Bosna i Hercegovina

 

Na osnovu člona 29. b, 29. c, 29. e st, 2 i 29. g Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH" broj 39/98, 32/00, 48/01, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03, 28/03 i 66/13), člana 27. Statuta Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Banke od 24.04.2014. godine, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA

I             

Skupština dioničara Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka) saziva se za dan 18.06.2014. godine, sa početkom u 8,30 sati.

Zasjedanje Skupštine Banke odriat će se u prostorijama Banke u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, sala za sastanke, 10. sprat.

II            

Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se slijedeći dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a) Predsjedavajućeg Skupštine

b) Odbora za glasanje

c) Zapisničara

d) Dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora, Nadzornog odbora (sa samoprocjenom Nadzornog odbora kao cjeline) i Odbora za reviziju Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po završnom računu Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina za 2013. godinu

5. Donošenje Odluke o rasporedu dijela dobiti po završnom računu Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina za 2013. i dijela zadržane dobiti iz ranijih godina

6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja (Budžeta) Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina za 2014. godinu

7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog Odbora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

8. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog Odbora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

9. Donošenje Odluke o Predsjedniku Nadzornog odbora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

10. Donošenje Odluke o odobravanju izmjena i dopuna Statuta Raiffeisen ASSISTANCE d.o.o. Sarajevo

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Raiffeisen SEE Region Holding GmbH, s registrovanim sjedištem na adresi Am Stadtpark 9, Beč, Republika Austrija, kao kvalificirani dioničar u smislu člana 31 b) Zakona o bankama sa 949.504 dionica/glasova ili 99,9949% ukupnog broja dionica Banke, prije donošenja odluke o sazivanju Skupštine na kojoj će se, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za bankarstvo Federacije BiH za izbor kandidata za novog člana Nadzornog odbora Banke, odlučivati o imenovanju novog člana i o predsjedniku Nadzornog odbora Banke, dostavio je prijedlog za kandidata sa dokumentacijom kojom se dokazuje postojanje propisanih uslova, odnosno nepostojanje smetnji za njegov izbor u Nadzorni odbor Banke u smislu odredaba Uputstva za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Za novog člana, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Banke predložen je gosp. Karl Sevelda.

IV          

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosrtih papira u Federaciji BiH nalazio 45 dana prije dana održavanja Skupštine.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 50% dionica s pravom glasa.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom na adresu Zmaja od Bosne bb, Sarajevo ili putem faksa broj 033/287 304.

Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara potpisano od dioničara - fizičkog lica ili zastupnika dioničara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara (original punomoći).

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za" ili „protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Banke.

V            

Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati nauvid urednu punomoć. Uvid u materijale može se izvršiti u Sekretarijatu Banke u ulici Zmaja od Bosne bb, svakog radnog dana od 8:00-16:00.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: