Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 09.05.2014.

Dana: 08.05.2014.

Na osnovu člana 224 stav 2 Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i čiana 23. i 24 Statuta "MB Velma" d.d. Brčko direktor Društva objayljuje:

 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE "MB VELMA" D.D. BRČKO

Skupština dioničara "MB VELMA" d.d. Brčko održaće se dana 12.06.2014 godine ( četvrtak ) sa početkom u 15,00 časova u prostorijjama društva

Za sjednicu se predlaže sledeći:

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva-ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine

3. izvještaj o poslovanju društva za 2013 godinu

4. izbor i imenovanje članova Nadzornog ddbora

5. Revizorski izvještaj o postovanju društva za 2013 godinu

6. Donošenje odluke o pokriću gubitka

7. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2014. godinu

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisrreno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati potpisanu od strane dioničara i ovjerenu kod nadležnih organa.

Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA ili 'PROTIV" prijedloga odluke Sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioničara mogu se dobiti na tel.br: 049-216-035 066-441-477 Materijal za sjednicu Skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća a dopunska obrazloženja iznijeće se na Skupštini.

 

UPRAVA  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: