Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 21.05.2014.

„UNIKLIMA" d.d. SARAJEVO

Broj: 17-60-142-1-512014

 

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH" broj 23199,45/00,2/02,6102,29/3, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), člana 70. i 72. Statuta Društva i Odluke Nadzornog odbora od 19.5.2014. godi- ne, Nadzorni odbor „UNIKLIMA" d.d., Sarajevo, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA „ UNIKLIMA" DD SARAJEVO ZA DAN 11.6.2014. GODINE SA POČETKOM U 12 SATI U PROSTORIJAMA DRUŠTVA U UL. DŽEMALA BIJEDIĆA BROJ 129

Za Skupštinu dioničara predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a) Izbor predsjednika Skupštine Društva

b) Izbor dva ovjerivača zapisnika

Utvrdivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Sabina Belko, predsjednik Sabit Kurspahić, član Azur Mandzuka, član.

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja za 2013. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora.

3. Usvajanje odluke o raspodijeli dobiti za 2013. godinu.

4. Usvajanje plana poslovanja za 2014. godinu.

5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2014. godinu.

6. Razno.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Pozivaju se dioničari da lično ili putem punomoćnika izvrše prijavu za učešće u radu Skupštine Društva, najkasnije tri dana prije termina predvidenog za održavanje Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i dostavIja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije jedan sat prije početka rada Skupštine. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda, a prijedlozi se dostavljaju Nadzornom odboru u pisanom obliku neposredno ili putem preporučene pošiljke na adresu Društva u roku od osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Dioničaripunomoćnik ima pravo uvida u isprave i materijale za Skupštinu i to neposredno u sjedištu Društva u Ul. Džemala Bijedića broj 129, svakim radnim danom od 9 do 12 sati.

 

Sarajevo, 19.5.2014. godine      

Predsjednik Nadzornog odbora  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: