Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Press Republika Srpska, 27.05.2014.

Izgradnja d.d.   

Bulevar Mira 4

76100, Brčko Distrikt BiH

Broj: 148/14 Datum: 26.05.2014.

 

Na osnovu člana 224 stav 2 Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH član 23. Statuta „lzgradnje" d.d. Brčko direktor društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE „IZGRADNJE" D.D. BRČKO

Skupština dioničara „lzgradnje" d.d. Brčko održaće se dana 30.06.2014. godine (ponedeljak) sa početkom u 15.00 sati u prostorijama zgrade „Delta" I sprat, ul. Bulevar mira 4, Brčko.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije,

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine

3. Izvještaj o poslovanju društva za 2013. godinu

4. Revizorski izvještaj o poslovanju društa za 2013. godinu.

5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.

6. Donošenje odluke o pokriću gubitka

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predloziti izmjenu dnevnog reda najkasniie 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštim dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu kod nadleznog organa. Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkihlistića zaokruzivanjem na glasačkom listiću ,,ZA" ili „PROTIV'* prijedloga odluke.

Za sve informacije u vezi održavanja Skupštine dioničara možete se obratiti na tel. 049/212-247. Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obrazloženja izneće se na skupštini.

 

UPRAVA

Radović Alma  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: