Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 29.05.2014.

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i ispravka br. 88/08), te člana 10. tačka 8. Statuta Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" dioničkog društva iz Srebrenika i odluke Nadzornog odbora br. 01- 1069/14 od 28.5.2014. godine objavljuje se:

 

OBAVJEŠTENJE

o ponovnom sazivanju Skupštine dioničara Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija „Srebrenik" dioničkog društva iz Srebrenika

 

I

Skupština dioničara Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" dioničkog društva iz Srebrenika održat će se 27.6.2014. godine (petak), u sali motela "Gradina" u Srebreniku, sa po­četkom u 15 sati i 30 min.

II

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara i dva dioničara ovjerivača zapisnika).

2. Usvajanje godišnjeg Izvještaja Preduzeća za 2013. godinu, koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora. Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.

3. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandatnog perioda na koji je izabran,

4. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju po prijedlogu Nadzornog odbora,

5. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora,

6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2013. godinu,

7. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2014. godinu,

8. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknada za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju.

III

Skupštini dioničara mogu prisustvovati dioničari ili njihovi punomoćnici koji su se prijavili Odbo­ru za glasanje prije početka rada Skupštine, najkasnije u roku od tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su upisani na listu dioničara kod Registra 30 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, te ovlašteni punomoćnici dioničara.

IV

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pra­vo pisano predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

V

Dioničar ili njegov punomoćnik može ostvariti uvid u materijale pripremljene za Skupštinu dioničara u upravi preduzeća u Ulici 211. oslobodilačke brigade bb u Srebreniku.

 

Predsjednik

Nadzornog odbora

Ferizović Senad. s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: