Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Večernji List, 05.06.2014.

ALUMINIJ d.d. MOSTAR

Broj: 2069/14

Mostar, 3.6.2014.

 

Temeljem članka 242. Zakona o gospodarskim društvima (SI. novine FBiH br. 23/99,45/00,2/02, 6/02,29/03,68/05,91/07,84/08,88/08,7/09 i 63/10,75/13), i članka 91. točka 12. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Nadzorni odbor Aluminija, na sjednici održanoj dana 3.6.2014. godine, donio je Odluku o sazivanju Skupštine Društva broj: 2p68/14, od 3.6.2014. godine, te ovim putom objavljuje

 

OBAVIJEST

O sazivanju Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar

 

Skupština Društva bit će održana dana 26.6.2014. (četvrtak) godine u prostorijama Društva, u sjedištu Društva Aluminij d.d. Mostar, Baćevići bb, s početkom u 12,00 sati.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći

 

Dnevni red

 

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje;

2. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) predsjednika;

b) zapisničara;

c) dva ovjeritelja zapisnika Skupštine.

3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjega Financijskog izvješća Društva za 2013. godinu, koje uključuje Financijsko izvješće, Izvješće revizora, Izvješće Odbora za reviziju i Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2013. godinu;

4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;

5. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

6. Donošenje Odluke o razrješenju neovisnoga revizora;

7. Donošenje Odluke o izboru neovisnoga revizora;

8. Donošenje Odluke o razrješenju jednoga člana Nadzornoga odbora, nakon podnesene ostavke;

9. Donošenje Odluke o izboru jednoga člana Nadzornoga odbora;

10. Donošenje Odluke o naknadama za članove Odbora za reviziju.

 

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na popisu dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

 

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničkoga društva dioničar može ostvariti izravno ili putom punomoćnika koji je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ukoliko upute nije dobio, onda u skladu s razumnom prosudbom najboljega interesa dioničara-vlastodavca. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar Društva može ostvariti putom punomoćnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, kao i pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana s ciljem udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći obavlja zakonski ili opunomoćeni zastupnik takove pravne osobe.

Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenik više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se dioničkomu društvu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom na broj 036 350 065, ili el. poštom, najkasnije u roku koji je Statutom ili Odlukom Društva utvrđen za registraciju dioničara za sudjelovanje u radu Skupštine, a rok propisan Statutom Društva za nazočenje dioničara ili punomoćnika dioničara na Skupštini za prijavu Odboru za glasovanje jest tri dana prije dana određenoga za održavanje Skupštine Društva. Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine dioničari mogu ostvariti glasovanjem putom popunjenih i potpisanih glasačkih listića, dostavljenih Društvu putom pošte, faksa ili el. pošte, s tim da najkasnije u roku od tri dana od dana objavljivanja Obavijesti o sazivanju Skupštine u dnevnim tiskovinama, pisanim putom obavijeste Društvo kako žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.

Glasovanje u Skupštini vrši se putom glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže.

Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora za ili protiv prijedloga Odluke ili imena kandidata pri izboru tijela dioničkoga društva.

Ishode glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje koji je imenovan odlukom Nadzornoga odbora o sazivanju Skupštine Društva.

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisanim putom predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red Skupštine Društva, u svako doba prije objavljivanja obavijesti o održavanju Skupštine, kao i izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavijesti. Na Skupštini se vrši izbor člana Nadzornoga odbora, a kandidati moraju ispunjavati uvjete predviđene Statutom.

Kandidata za člana Nadzornoga odbora može predložiti dioničar ili skupina dioničara "s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Prijedlog se podnosi Skupštini Društva u pisanomu obliku, u roku najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavijesti o sazivanju Skupštine.

Sve informacije i uvid u pisane materijale o kojima će biti raspravljano i o kojima će biti donošene odluke na Skupštini Društva, dioničari ili punomoćnici mogu dobiti u prostorijama Društva, počevši od dana objavljivanja Obavijesti o sazivanju Skupštine Društva, u vremenu od 11 do 12 sati. Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele sudjelovati u radu Skupštine doći 30 minuta prije službeno utvrđenoga termina za početak rada Skupštine Društva, poradi pravodobnoga ubilježavanja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine. Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom identifikacijski dokument.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva bit će objavljena u Večernjemu listu i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

 

Predsjednik Nadzornoga odbora

prof. dr. sc. Mehmed Jahić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: