Sazivanje Skupštine društva

Izvor: Oslobođenje, 20.05.2014.

Dioničko društvo za otkup i obradu duhana Stolac" Stolac ul. S. Radića bb, Stolac

NADZORNI ODBOR

Broj: 01-4/2014

Datum: 15.5. 2014. godine

 

Temeljem čl. 242, a u svezi sa čl. 244. Zakona o gospodarskim društvima ("Sl. novine FBiH", br. 23/99), "Dioničko društvo za otkup i obradu duhana Stolac" - Stolac, Nadzorni odbor "Dioničko društvo za otkup i obradu duhana Stolac" - Stolac, oglašava

OBAVIJEST

Saziva se Skupština društva "Dioničko društvo za otkup i obradu duhana Stolac" - Stolac, sa prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine društva,

2. Izbor radnih tijela: zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i glasački odbor,

3. Usvajanje izvješća o poslovanju društva za 2013. godinu:

- godišnje financijsko izvješće društva,

- izvješća vanjskog revizora,

- izvješće Odbora za reviziju,

- izvješće Nadzornog odbora društva

4. Razno

Sjednica Skupštine održati će se 23. 6. 2014. godine, sa početkom u 12 sati u sjedištu društva: Stolac, S. Radića bb. Prije- dloge materijala članovi Skupštine mogu dobiti u sjedištu društva.

Način davanja punomoći: pisano do otvaranja sjednice, neposredno na protokol društva ili preporučeno poštom na adresu društva sa naznakom "za sjednicu Skupštine" uz primjenu zakonskih odredbi o validnosti punomoći. Način glasovanja: na sjednici Skupštine, giasačkim listićima u skladu sa zakonskim odredbama po načelu: jedna dionica - jedan glas - osim izbora radnih tijela (aklamacijom).

Svoja pismena, prijedloge za tijela društva, primjedbe i dr. (u zakonskom roku) članovi društva mogu dostaviti upravi društva, na adresu sjedišta društva sa naznakom - za sjednicu Skupštine.

 

NADZORNI ODBOR  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: