Sazivanje Skupštine Društva

Izvor: Dnevni list, 06.06.2014.

CROATIA OSIGURANJE d.d.

 

Na temelju članka 241, stavak 2., a u sukladnosti s člankom 269. stavak 1. točka 10, Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine FBiH" 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), člankom 73. i člankom 94. točka 10. Statuta Croatia osiguranja d.d. Ljubuški, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVIJEST

o sazivanju Skupštine Društva

 

Skupština Croatia osiguranja d.d. Ljubuški održat će se u petak, 27.6.2014. godine s početkom u 14,00 sati.

Skupština će se održati u sjedištu Društva, u Ulici Nikole Kordića bb u Ljubuškom.

 

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

1.1. Izbor predsjednika Skupštine,

1.2. Izbor zapisničara i

1.3. Izbor dva ovjerovitelja zapisnika.

2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2013. godinu sa Izvješćem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Vanjskog revizora.

3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2013. godinu.

4. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2014. godinu.

5. Razrješenje tri člana Nadzornog odbora.

6. Izbor tri člana Nadzornog odbora.

7. Razrješenje jednog člana Odbora za reviziju.

8. Izbor jednog člana Odbora za reviziju.

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama članovima Odbora za reviziju.

 

Odbor za glasovanje imenovan je Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine.

 

UPUTE ZA DIONIČARE:

• Pravo sudjelpvanja u radu Skupštine i odlučivanju imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

• Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

• Dioničar/punomoćnik dužan je, nakasnije 24 sata prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu za sudjelovanje na Skupštini.

• Punomoć za sudjelovanje u radu Skupštine treba biti sukladna članku 250. Zakona o gospodarskim društvima, a dostavlja se najkasnije sat vremena prije održavanja Skupštine.

• Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge za uvrštavanje u dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda, najkasnije osam dana od objavljivanja ove obavijesti.

• Prijave, prijedlozi i punomoći dostavljaju se na adresu u sjedištu Društva - Ulica Nikole Kordića bb, 88320 Ljubuški.

• Svi prijavljeni sudionici Skupštine dužni su se identificirati prije početka rada Skupštine kod Odbora za glasovanje.

• Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Direkciji Društva, a do održavanja Skupštine.

• Ova Obavijest ujedno je i poziv dioničarima za Skupštinu Društva.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: