Sazivanje Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 18.04.2014.

JP „KOMOS" d.d. Mostar

Ul. Opine bb

88000 Mostar

 

Imajući u vidu trenutno teško stanje u Društvu, a koje je vezano za otežano poslovanje Društva zbog nekorektnog, nefer ponašanja i maćehinskog odnosa većinskog vlasnika GRADA MOSTARA, zatim zbog nerada Nadzornog odbora, dioničar „GENERAL SERVIS" d.o.o. Sarajevo, uz uvažavanje i primjenu člana 244. stv. 4. pdtč. (1) i stav 1 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SI. nov. FBiH br: 23/99; 45/00; 02/02; 06/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08; 88/08; 08/09; i 61/10.) saziva:

 

SKUPŠTINU JP „KOMOS" d.d. Mostar

 

Obavještavaju se dioničari PD JP ,,K O M O S" d.d. Mostar da će se SKUPŠTINA DIONIČARA održati 9.5.2014. g. (PETAK) u Uh u prostorijama Društva "KOMOS" u Mostaru, ul. Opine bb.

 

Za dnevni red se predlaže:

1. Izbor/imenovanje radnih tijela Skupštine i to:

a.) Izbor i imenovanje predsjedavajućeg Skupštine, (do izbora predsjednika, predsjedavajući Skupštine bit će dioničar sa najvećim brojem dionica ili njegov punomoćnik),

b.) dva dioničara ili njihovih punomoćnika biraju se za ovjerivače zapisnika;

2. Donošenje odluke o izglasavanju nepovjerenja članovima Nadzornog odbora;

3. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora pojedinačno zbog izglasanog nepovjerenja;

4. Donošenje odluke o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala;

5. Donošenje odluke o godišnjem izvještaju društva za 2013. g., koji uključuje finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

6. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju prijedloga mjera za sanaciju poslovanja JP "Komos" d.d. Mostar.

 

(1.) Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine, tj. na datum 9.4.2014. g.

(2.) Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu lično, i/ili OVLAŠTENOM SAZIVAČU „GENERAL SERVISU" na adresu VRAZOVA br. 8. Sarajevo, poštanskom pošiljkom ilifaxom najkasnije do 6.5.2014. g.

(3.) Dioničar!punomoćnik dužan je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, tj. do 6.5.2014. g. prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporučeno poštom podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

(4.) Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red naredne Skupštine društva, kao i izmjenu dnevnog reda, kao i kandidate za Nadzorni odbor, najkasnije osam dana od objavljivanja ovog obavještenja.

(5.) Radna tijela Skupštine, određena su odlukom o sazivanju Skupštine i to u: Odbor za glasanje imenuje se AMIR HALILĆEVIĆ za predsjednika, SOFTIĆ RIZAH i HUSIĆ ESAD članovi.

(6.) Prijedlog kandidata za izbor članova Nadzornog odbora dostavlja se pisano najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, neposredno ili preporučenom poštom, faxom ili e-mailom, na adresu Društva ililina adresu OVLAŠTENOG SAZIVAČA.

(7.) Zadužuje i ovlašćuje se sekretar Društva da pripremi svu dokumentaciju i radne materijale potrebne za održavanje Skupštine.

(8.) Dioničar punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja, svakim radnim danom od 7 do 15 sati u prostorijama Društva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: