Sazivanje Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 04.06.2014.

Na osnovu člana 344. Zakona o privrednim društvima (SI. novine Federacije BiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08) te članova 37. i 39. Statuta Industrije građevinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko, Nadzorni odbor je donio odluku o sazivanju Skupštine i objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE

članova društva Industrije građevinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko

 

Saziva se skupština Industrije građevinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko koja će se održati 21.6.2014. godine u prostorijama Društva u Visokom, Donje Moštre, sa početkom u 14.30 sati. Za skupštinu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela Skupštine.

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine.

3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora i revizora te donošenje drugih odluka po završnom računu.

4. Usvajanje Plana poslovanja za 2014. godinu.

5. Donošenje odluke o ulaganjima u 2014. godini.

6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2013. godini.

7. Donošenje odluke o isplati dijela dobiti udjeličarima.

8. Donošenje odluke o prestanku rada Drvoprograma d.o.o. Visoko i pokretanje postupka redovne likvidacije.

9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

 

Skupštini mogu prisustvovati članovi društva lično ili putem ovlaštenog punomoćnika s propisnim ovlaštenjem za zastupanje.

Član ili članovi društva čiji udjeli čine desetinu osnovnog kapitala imaju pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja. Član društva ili punomoćnik je dužan podnijeti prijavu za učešće u radu skupštine, najkasnije 3 dana prije dana održavanja iste.

Član društva ili punomoćnik, koji je podnio urednu prijavu, može izvršiti uvid u prijedloge i materijale za skupštinu u sjedištu društva svakim radnim danom od 9 do 11 počev od dana oglašavanja skupštine. Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića, osim izbora radnih tijela koja se biraju aklamacijom, a rezultate utvrđuje Odbor za glasanje.

 

Nadzorni odbor ,,IGM-a" Visoko

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: