Sazivanje vanredne 39. Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 27.05.2014.

MH "ERS" - MP a.d. TREBINjE

ZEDP "ELEKTRO- BIJELjINA" AD BIJELjINA

Broj: 2792/2014 Dana, 23.5.2014. godine

 

Na osnovu člana 272. Zakona o privreednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 2792/2014 od 23.5.2014. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA

 

Vanrednu 39. Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina koja će se održati dana 13.6.2014. godine (petak) sa početkom u 12 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.

Vanredna Skupština akcionara se saziva radi izmjena Sgatuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina Za sjednicu Skušptine predlaže se sljedeći

Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje preoloženog dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine koja je održana dana 20.1.2014. godine.
5. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina
b. Razno

U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi 13.6.2014. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 14.6.2014. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 3.6.2014. gsiine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7 do 15 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: