Sazivanje vanredne Skupštine BOSNA AUTO d.d. Sarajevo

Datum objave: 24.08.2016. 08:59 / Izvor: Oslobođenje, 24.08.2016.

Na osnovu člana 232. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 81/15), "NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo u ime i za račun Za-tvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo," vlasnika 85.168 dionica ili 24,9543% s pravom glasa emitenta "BOSNA AUTO" d.d. Sarajevo, a po nalogu Ko-misije za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine, Rješenje broj: 03/2-19-246/16 od 28. 7. 2016. godine, objavljuje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne Skupštine "BOSNA AUTO" d.d. Sarajevo

 

Skupština dioničara BOSNA AUTO d.d. Sarajevo će se održati 16. 9. 2016. godine sa početkom u 10 sati, u prostorijama društva u Ul. Semizovac bb Semizovac, Vogošća. Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- Izbor predsjednika Skupštine,

- Izbor dva ovjerivača zapisnika;

2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata, pojedinačno;

3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, pojedinačno;

4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata, pojedinačno;

5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju, pojedinačno;

6. Donošenje odluke o odobravanju ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine Emir Muftić, predsje-dnik, i članovi Muslim Mahira i Cosović Muhamed. Za zapisničara Skupštine imenuje se Marušić Maja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. Pravo učešća u fadu i odlučivanju-skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravpm glasa ima pravo pi¬sano predložiti kandidate, pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najmanje tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine. Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, u prosto¬rijama Društva, izvršiti uvid u sve isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dne¬vni red skupštine.

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva, poštom na adresu Semizovac bb, 71 321 Semizovac, e-mailom info@bosnaauto.ba ili na fax 033/653-302. Kontakt-osoba Fadil Šahbaz, tel. 033 652 302

Za "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo

direktor Ljiljana Pašić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: