Sazivanje vanredne Skupštine dioničara HEPOK DD MOSTAR

Datum objave: 06.09.2016. 08:58 / Izvor: Dnevni Avaz, 06.09.2016.

HEPOK DD MOSTAR

BIŠĆE POLJE

- NADZORNI ODBOR-

 

Na osnovu odredaba člana 228,229,230,232,233,234,235,236,237,238 Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH BR.81/15), te Odluke Nadzornog odbora dioničkog društva „HEPOK" dd MOSTAR donesene 29.08.2016 godine, Nadzorni Odbor objavljuje

 

OBAVIJEŠTENJE O SAZIVANJU VANDREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA

„HEPOK" DD MOSTAR

 

Mjesto i vrijeme održavanja Skupštine

Obavještavaju se dioničari privrednog društva "HEPOK" d.d. Mostar da če se dana 26.09.2016.godine, sa početkom u 11,00 sati održati vandredna Skupština dioničara dioničkog društva „HEPOK " d.d. Mostar .

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Društva na adresi Bišće Polje bb Mostar .

Za Skupštinu se predlaže sljedeće;

 

B. Dnevni red

1. Verifikacija radnih tijela Skupštine i to:

1.2. Predsjedavajućeg Skupštine

1.3. Odbora za glasanje -Šuta Sadeta -predsjednik, Prguda Rezedin-član , Ramiz Čolaković, član

1.4. Zapisničara

1.5. Dva ovjerivača zapisnika

2. Odluka o izmjenama I dopunama Statuta Društva

3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog Odbora Društva

4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora Društva

 

C. Prijavljivanje

Pravo učešća u radu i odlućivanju daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara -vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se lično poštanskom pošiljkom ili putem faxa.

Dioničari i druga lica koja imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u listu dioničara koja će biti na raspolaganju zajedno sa ostalim dokumentima čije je usvajanje predviđeno na dnevnom redu . Eventualni prigovori na listu dioničara bit će rješavani u posebnom postupku.

Dioničar- punomoćnik dužan je najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine prijaviti se Odboru za glasanje , odnosno neposredno ili preporučenom pošiljkom putem pošte podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

Prilikom priavljivanja dioničari su dužni popuniti prijavu za učešće u radu Skupštine te vjerodostojnim dokumentima dokazati svoj identitet ( lična karta, prijava prebivališta , radna knjižica)

Dioničari mogu učestvovati na Skupštini lično ili putem punomoćnika .Ukoliko učestvuju putem punomćnika, punomoć treba da bude izdata u skladu sa zakonom.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo u pisanom obliku predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja.

 

D. Način rada I odlućivanja

Skupština može raditi i donositi pravovaljane Odluke ukoliko je prisutno više od 30% dioničara sa pravom glasa

Glasanje se vrši putem glasačkih listića, a rezultate glasanja o svakom pojedinom pitanju utvrđuje odbor za glasanje, a proglašava ih Predsjedavajući Skupštine.

Uvid u isprave i materijal za Skupštinu , dioničari i punomoćnici mogu izvršti u poslovnim prostorijama društva-sjedištu društva u Mostaru, Bišće Polje bb Mostar ,svakim radnim danom od 10,00-11,00 sati, u pravnoj službi društva.

 

Predsjednik NO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: