Sazivanje VI (šeste) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 15.05.2014.

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "MI GROUP" D.D.

Zagrebačka 50,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel. +387 33 7Z1 940, Fax: +387 33 721941, info@mi-group.ba

 

 

Na osnovu članova 242. i 269. stav 1. tačka 10. Zakona o privrednim društvima (Službene novine cije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05,91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 63/10), člana 55. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju Šeste Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju VI skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „MI-GROUP" d.d. Sarajevo

 

I

Saziva se VI skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati 5. 6. 2014. godine (četvrtak), sa početkom u 11 sati, u Sarajevu, u sali Društva za upravljanje fondovima "MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

 

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

 

II

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;

2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2013. g. sa izvještajima vanjskog revizora. Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora Fonda;

3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2013. godine;

4. Donošenje odluke o načinu izbora vanjskog revizora Fonda;

5. Informisanje Skupštine o realizacija Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2013. godinu.

 

III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Olja Mujagić, Dženita Alibegović i Mirzeta Dželo.

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Tatjana Vitković.

 

IV

Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda, te predlaže Skupštini:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine će se izvršiti na prijedlog dioničara dostavljen u skladu sa ovim obavještenjem, a ako ovog prijedloga nema, izbor će se izvršiti od prisutnih dioničara na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine;

2. Da donese odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2013. godinu sa izvještajima vanjskog revizora. Odbora za reviziju i izvještajem o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2013. godini;

3. Da donese odluku o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2013. godine;

4. Da donese odluku o načinu izbora vanjskog revizora Fonda;

5. Da primi k znanju informaciju o realizacija godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2013. godinu.

 

Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine

 

V

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, te kandidate za ovjerivače zapisnika.

Pisani prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim listovima, na adresu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

 

VI

Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, davanju punomoći, registraciji prijavljenih dioničara i načinu glasanja na Skupštini:

 

Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se prijavio Odboru za glasanje i koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili punomoćnik dioničara može podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50, na fax broj ++ 387 33 72 19 41 ili e-ma-il info@mi-group.ba. sa naznakom "Odbor za glasanje", u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Pumomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od dioničara-vlastodavca, te danom upisa kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH prenosa dionica od dioničara-vlastodavca.

 

VII

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

 

VIII

Registracija i glasanje na Skupštini

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanje Skupštine u Sarajevu, ulica Zagrebačka 50, sala Društva za upravljanje fondovima "MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo, od 9.30 do 10.30 sati.

 

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

 

IX

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Narednog dana od dana objavljivanja ovog obavještenja dioničar ima pravo izvršiti uvid u listu dioničara, kao ; i uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulic^Zagrebačka 50, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

 

Sejfo Ušanović, s.r.

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: