Sazivanje VII. redovne Skupštine

Izvor: Dnevni Avaz, 29.04.2014.

Na osnovu člana 244. Zakona o privrednim društvima FBiH, člana 55. Statuta „BAZNA HEMIJA" D.D. Vitkovići - Goražde i Odluke o sazivanju VII. Skupštine dioničara broj: 24- 22-04/14 od 22. 04. 2014. godine član 4., Nadzorni odbor Društva izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

I. VII. redovna Skupština dioničkog društva „Bazna hemija" d.d. Vitkovići - Goražde održaće se dana 24. 05. 2014. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u prostorijama motela „Bazeni" u Vitkovićima, ulica Mevsuda Bajića - Baje bb.

II. Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine

2. Izbor ovjerivača zapisnika - 2 (dva) člana

3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2013. godinu i to:

a) izvjštaja o finansijskom poslovanju b) izvještaj Odbora za reviziju c) izvještaj Nezavisnog revizora d) izvještaj Nadzornog odbora i e) plan poslovanja za 2014. godinu

4. Donošenje odluke o nastavku rada Društva

5. Donošenje odluke o spajanju dionica

6. Donošenje odluke o smanjenju kapitala radi pokrića gubitaka

7. Izbor članova Nadzornog odbora

8. Izbor članova Odbora za reviziju

9. Donošenje odluke o odobravanju Osnovnih elemenata za sklapanje ugovora Društva sa:

- predsjednikom Nadzornog odbora; članovima Nadzornog odbora; sa članovima Odbora za reviziju

III. Radna tijela Skupštine:

- Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa,

- Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika skupštine,

- Nadzorni odbor je svojom odlukom o sazivanju skupštine izvršio imenovanje Odbora za glasanje u sastavu: Tutić Jusuf, Mušović Hasena i Perla Naila.

IV. Obavještenje za dioničare

1. Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su Odboru za glasanje podnijeli prijavu za glasanje i učešće u radu Skupštine najkasnije tri (3) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

2. Prijave se mogu podnijeti preporučenom poštom ili neposredno predajom Sekretaru Društva, na adresu: Zaima Imamovića bb, (zanatski centar), 73000 Goražde

3. Svaki dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je najkasnije 30 minuta prije zakazanog vremena za početak rada Skupštine Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, priložiti ispravu za ličnu identifikaciju.

4. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića.

5. Glasanje se vrši zaokruženjem na listiću ,,ZA" ili „PROTIV", a popunjeni glasački listići se ubacuju u glasačku kutiju određenu za tu tačku dnevnog reda.

6. Nevažeći glasovi na glasačkom listiću su oni na kojima je zaokružen odgovor i ,,ZA" i „PROTIV" (oba odgovora) ili nije zaokružen ni jedan odgovor.

7. Nevažeći glasovi se uračunavaju u ukupan broj zastupljenih dionica i pravom glasa u odnosu na koje se utvrđuje većina glasova.

8. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika i Društvu se dostavlja neposrednom predajom sekretaru Društva ili putem preporučene pošte u roku od najkasnije tri (3) dana prije datuma održavanja Skupštine.

9. Dioničar ili punomoćnik dioničara koji su podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini imaju pravo uvida u radni materijal pripremljen za Skupštinu.

10. Uvid u radne materijale može se izvršiti od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja Skupštine u prostorijama Društva u Goraždu, ul. Zaima Imamovića bb (zanatski centar), telefon/fax 038/220-130.

11. Dioničar ili grupa dioničara sa 5% i više vlasništva vrijednosti kapitala ima pravo predložiti izmjene i dopune dnevnog reda rada Skupštine u pismenoj formi u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine, saglasno članu 58. Statuta Društva i to sekretaru Društva.

12. Dioničar ili grupa dioničara sa 5% i više vlasništva vrijednosti kapitala saglasno članu 76. Statuta Društva, u pismenoj formi mogu predlagati članove Nadzornog odbora I članove Odbora za reviziju najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine i to sekretaru Društva ili putem pošte, sa informacijama i dokumentacijom koja se odnosi na ispunjenje uslova kandidata propisanih Zakonom o privrednim društvima, Statutom Bazne hemije d.d. i drugim propisima

13. Obavještenje o sazivanju Skupštine objaviti u dnevnom listu, web stranici Komisije, oglasnoj ploči Društva, te dostaviti Komisiji za vrijednosne papire u FBiH. Obavještenje će biti dostavljeno i dioničarima sa preko 0,5% dionica sa pravom glasa.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Imamović Ibrahim, dipl. ing. grad. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: