Sazivanje VII (sedme) redovne sjednice Skupštine udjeljenika

Izvor: Oslobođenje, 25.04.2014.

Na osnovu članova 241. i 242. Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH, broj 23/99, 45/00 i 29/03). člana . 52. Statuta d.o.o. "ROSSA" Društvo za snabdijevanje ekološki čistom vodom i drugim dobrima Ljetinić - Tešanj i Odluke NO Društva broj: 42/14 od 12. 4. 2014. dostavlja se

 

OBAVJEŠENJE

o sazivanju VII redovne sjednice Skupštine udjeljenika „ROSSA" d.o.o. Ljetinić - Tešanj

 

Saziva se VII redovna sjednica Skupštine udjeljenika "ROSSA" d.o.o. Društvo za snabdijevanje ekološki čistom vodom i drugim dobrima Ljetinić - Tešanj, za 25. 5. 2014. godine (nedjelja) sa početkom u 14 sati. Skupština će se održati u prostorijama Društvenog doma MZ u Ljetiniću.

 

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Utvrđivanje kvoruma prisutnih udjeljenika sa pravom glasa.

2. Izbor radnih tijela Skupštine

- predsjedavajućeg Skupštine,

- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

- Odbora za glasanje

3. Usvajanje godišnjeg obračuna za 2013. Godinu

4. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2014. godinu

5. Izbor i imenovanje novog predsjednika NO Društva

 

NAPOMENA: Udjeljnici ili grupa udjeljnika su dužni podnijeti prijavu za učešće u radu Skupštine 8 (osam) dana prije dana određenog za održavanje VII redovne sjednice Skupštine, a najkasnije 1 sat prije početka rada. Punomoć mora biti ovjerena u skladu sa važećim propisima. Udjeljnik ili grupa udjeljnika sa najmanje 10% ukupnog kapitala sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluke Skupštine Društva najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja saziva Skupštine. Lista udjeljnika Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka za Skupštinu udjeljnika Društva dostupni su udjeljnicima Društva u prostorijama Društva svakim radnim danom od 11 do 15 sati. Udjeljnici ili njihovi opunomoćenici su obavezni na sjednici Skupštine imati identifikacijsku ispravu (ličnu kartu ili pasoš).

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 032/658-900; 061/251-850

 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Zijad Ramić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: