Sazivanje XII (dvanaeste) godišnje redovne Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 11.06.2014.

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Pale

Ulica Trifka Grabeža br. 9.

71420 Pale

 

Broj: 983/14.

Datum: 9.6.2014. godine

 

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim drupggvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08, 58/09 100/11 i 67/13), člana 7. stav 1. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.75/04 i 78/11), člana 35. stav 2. i člana 53. stav 1. tačka 4. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale djel.br.788/11., Nadzorni odbor na XVI sjednici održanoj dana 9.6.2014. godine, a na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa djel.br.982/14. od 9.6.2014. godine, s a z i v a

 

XII GODIŠNJU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Pale

 

Godišnja redovna Skupština akcionara održaće se 14.7.2014. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12 časova u prostorijama JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale u ul. Mladena Todorovića br.1., Pale.

 

Za XII godišnju redovnu Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor verifikacione komisije, predsjedavajućeg Skupštine akcionara i zapisničara

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XI godišnje redovne Skupštine akcionara održane dana 8.7.2013. godine

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća u 2013. godini

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja i mišljenja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu od strane d.o.o. "Poslovni informator-revizija" Bijeljina

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene neto dobiti iz 2013. godine

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale u poslovnoj 2013. godini "

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale u poslovnoj 2013. godini

9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja preduzeća za 2014, 2015. i 2016. godinu Skupštinu akcionarskog društva čine i u njoj pravo učešća imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, registrovani u Centralnom registru dartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja godišnje redovne Skupštine i to na dan 4.7.2014. godine U slučaju da XII godišnja redovna Skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena godišnja redovna Skupština akcionara održaće se 18.7.2014. godine (petak), u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj službi preduzeća u vremenu od 8 do 14 časova.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: