Sazivanje XII (dvanaeste) Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 19.05.2014.

pobjeda-tešanj

FABRIKA PUMPI I PREČISTAČA

 

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima, člana 83. Statuta „Pobjada" d.d Tešanj, člana 7. i 8 Poslovnika o radu Skupštine dioničara i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine dioničara broj:1838/14 od 14.05.2014.godine, Nadzomi odbor objavljuje

 

OBAVJ EŠTENJE

O SAZIVANJU XII (dvanaeste) SKUPŠTINE DIONIĆARA

XII (dvanaesta) Skupština dioničara „Pobjeda" d d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača, održat će se dana 09.06.2014.godine (ponedjeljak), sa početkom u 12 00 sati u prostorijama „Pobjeda" d.d. Tešanj, na adresi : Bukva bb, Tešanj.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći :

DNEVNI RED

1 Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2013.godinu, koji uključuje financijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora za reviziju;

3. Donošenje odluke o načinu rasporeda dobiti po financijskom obračunu za 2013.godinu;

4. Informacija o Poslovnom planu za 2014. godinu;

5. Izbor Vanjskog revizora za 2014. godinu; i

6. Donošenje odluke o sticanju vlastitih dionica.

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje, u sastavu Ćosatović Elvedin - predsjednik i članovi Džinalić Ismet i Subašić Almina, rezervni član Saltagić Šemsa. Zapisnik na Skupštini vodit će sekretar Društva Balić Sabahudin.

Učešće u radu i odlučivanju :

- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

- Učešće u radu i odtučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomočnika.

Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisana od dioničara i punomoćnika i predaje se uz prijavu za učešće na Skupštini.

Punomoć može sadržavati upute o načinu giasanja kojih se punomoćnik dužan pridržavati, a ako upute nije dobio, punomoćnik je dužan postupati s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara.

Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po uputama ili u najboljem interesu dioničara.

Punomoć se daje nakon objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama.

- Dioničar ili punomoćnik koji namjerava učestvovati na Skupštini dužan je podnijeti pismenu prijavu neposredno u prostorijama Društva, putem fax-a ili preporučenom pošiljkom.

Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu potrebno je priložiti fotokopiju lične/osobne karte. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.

- Svim prijavljenim dioničarima i punomoćnicifna ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće i odlučivanje na Skupštini, koju je dioničar, odnosno punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja Skupštine. Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine najkasnije 20 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine

Prijedlozi dioničara :

- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama.

Uvid u materijale :

- Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u sve materijale i prijedloge odluka koje su upućene na Skupštinu, svakim radnim danom od 08°° do 14°° sati u prostorijama Društva, na adresi Bukva bb, Tešanj

Prijedlozi odluka objavljeni su i na web stranici : www.pobjeda-tesanj ba

- Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijava i punomoći i izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala.

Konatakt: tel.032/665-307, fax.032/650-771, e-mail: sabahudin@pobjeda-tesanj.ba

Napomena

- Dioničar/punomoćnik snosi troškove svog dolaska i učešća na Skupštini.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Midhad Mulić, dipl.oec.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: