Sazivanje XII (dvanaeste) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 10.06.2014.

Na osnovu člana 241. stav 2, i člana 242. stav 1, Zakona o privrednim društvima ("SI. novine FBiH" br. 23/99, 45/00, 2/02 i 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), te Statuta Društva i odluke Nadzornog odbora od 9.6.2014. god. Forum d.d. Sarajevo objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XII SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA ZA

KINEMATOGRAFSKU DJELATNOST FORUM DD SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Dioničkog društva za kinematografsku djelatnost "FORUM" d.d. Sarajevo da će se 30.6.2014. godine sa početkom u 15.30 časova održati Skupština dioničara. Skupština će se održati u sjedištu društva ul. Mis Irbina br. 2. Sarajevo.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 

1. Izbor radnih tijela

a) predsjedavajućeg Skupštine

b) zapisničara

c) dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik i

d) Odbora za glasanje

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva

3. Donošenje odluka o usvajanju godišnjeg izvještaj o poslovanja Društva za 2013. god. koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

4. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja Društva za 2014. god.

5. Donošenje odluke o izboru Odbora za reviziju

6. Razmatranje i donošenje ostalih odluka iz nadležnosti Skupštine

7. Tekuća pitanja

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine društva, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo u roku od 8 (osam) dana po objavljivanju ovog obavještenja pisano predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka sazvane Skupštine.

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine u roku utvrđenom Statutom, koji ne može biti duži od tri (3) dana određenog za održavanje Skupštine.

Prije početka rada Skupštine, dioničari ili punomoćnici su dužni, u prostorijama gdje će se održati Skupština, prijaviti svoje učešće u Skupštini, radi utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine, najkasnije 30 minuta prije početka rada Skupštine.

 

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštom, tri (3) dana prije održavanje Skupštine. Prijava se podnosi u pisanom obliku sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu Društva, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju.

- U slučaju da dioničara zastupa punomoćnik isti mora imati propisno ovjerenu punomoć.

- Uvid u isprave i materijale za Skupštinu dioničara može se izvršiti u sjedištu Društva, u ulici Mis Irbina br. 2, od 8 do 15 sati, a najkasnije osam (8) dana prije održavanja Skupštine.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: