Sazivanje XIII Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 30.05.2014.

BINAS« d.d. Bugojno

-NADZORNI ODBOR-

 

Na osnovu člana 241. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije B i H« br. 23/99,45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05,91/07, 84/08,88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), člana 52. Statuta Društva i Odluke o sazivanju Skupštine Draštva br. 06-551/14 od 28.05.2014.godine, Nadzorni odbor »BINAS« d.d. Bugojno objavljuje sljedeće:

 OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XIII Skupštine dioničara »BINAS« dd Bugojno

I Saziva se XIII Skupština dioničara »BINAS« dd Bugojno, kola ce se održat dana 23.06.2014. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12 sati, u prostorijama Društv a, u Bugojnu, u Ulici Armije BiH broj 171.

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a) Izbor Predsjednika Skupštine

b) Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Binas d.d. Bugojno za 2013. godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj (bilans stanja i uspjeha), Izvještaj Vanjskog revizora i Izvještaj o radu Nadzornog odobra

3. a) Usvajanje Plana poslovanja za 2014. godinu 

b) Usvajanje Sanacionog programa za 2014. godinu.

4. Izbor članova Odbora za reviziju:

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora za reviziju.

II Predsjednik, odbor za glasanje, zapisničari ovjerivači zapisnika skupštine

1. Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedavate prisutni dioničar ili punomoćnik brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja prisutnih dioničara vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Hanka Duradbegović, predsjednik, Behrem Bušatlić, član, Amela Nuhić, član.

3. Zapisnik Skupštine voditi će Ineta Velagić, sekretar Društva.

III Ovlašteni dioničari, način davanja punomoći, glasanje na skupštini

1. Pravo odlučivanja na skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila.

3. Glasanje u skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora »za« ili »protiv« prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.

IV Prijedlozi dioničara

1. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke skupštine, najkasnije osam dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine.

Pozivaju se dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa da pismeno predlože članove odbora za reviziju, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine.

2. Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na'adresu Armije BiH br.171, Bugojno.

V Registracija za učešće na Skupštini

Svaki zainteresovani dioničar dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara »BINAS« d.d. Bugojno lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila.

VI Uvid u isprave i materijale

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine biće dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru, odnosno punomoćniku, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama privrednog društva »BINAS« d.d. Bugojno, Armije BiH 171., zaključno sa datumom koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Ibrahim Begović, dipl.ing.teh. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: