Sazivanje XIII (trinaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 30.05.2014.

 Na osnovu člana 41. Statuta "Vitaminka" a.d. Banjaluka i Odluke o sazivanju XIII redovne sjednice Skupštine akcionara br. 355/14 od 27.05.2014. godine, Upravni odbor "Vitaminka" a.d. Banjaluka,

 

SAZIVA

XIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Vitaminka" a.d. Banjaluka

 

XIII redovna sjednica Skupštine akcionara "Vitaminka" a.d. Banjaluka održaće se 30.06.2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 11.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Banjaluci, Ulica Braće Pišteljića 22, uz predloženi sljedeći,

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela - imenovanje od strane predsjednika Skupštine:

1.1. Komisije za glasanje

1.2. Zapisničara i ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje i verifikacija spiska učesnika XIII redovne sjednice Skupštine akcionara "Vitaminka" a.d. Banjaluka

3. Usvajanje zapisnika sa XII redovne sjednice Skupštine akcionara "Vitaminka" a.d.Banjaluka, održane 26.06.2013. godine

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2013. godinu

5. Razmatranje i usvajanje:

5.1. Finansijskog izvještaja za 2013. godinu

5.2. Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2013. godini

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti "Vitaminka" ad Banjaluka, da kao jedan od osnivača, učestvuje u osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (operatera) radi ost-varivanja ciljeva u oblasti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

11. Tekuća pitanja

 

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na dan 20.06.2014. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u navedeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 30.06.2014. godine, na istom mjestu, s početkom u 14.00 časova.

Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je svakom akcionara, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme, a prijedlozi odluka biće objavljeni na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com.

Oglas o sazivanju XIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", najkasnije 30 dana prije održavanja zasjedanja.

 

 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: