Sazivanje XIX (devetnaeste) redovne godišnje Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 24.04.2014.

Na osnovu ČL 241. st. 2, a u skladu odredaba čl. 242. st 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07, 84/08,88/08 i 7/09) i ČL 10. Pravila upravljanja dioničkim društvima, Nadzorni odbor dioničkog društva "Zavod za vodoprivredu" Sarajevo objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XIX redovne godišnje Skupštine dioničara „Zavoda za vodoprivredu" d.d. Sarajevo

 

I Skupština dioničara "Zavoda za vodoprivredu" d.d. Sarajevo održat če se dana 26.5.2014. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12.00 sati, u prostorijama sjedišta društva, ul. Paromlinska 53E/I, u Sarajevu.

 

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine

2. Informacija uprave društva o tekućem poslovanju društva

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Društva za 2013. godinu, koji uključuje:

3.1 Izvještaj o poslovanju Društva za 2013. godinu sa izvještajem vanjskog revizora

3.2. Donošenje odluke o isplati dividende za 2013. godinu

3.3. Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu.

3.4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu

4. Usvajanje Poslovnog plana društva za 2014. godinu

5. Razno

 

II Predsjedavajući, Odbor za glasanje, zapisničar i ovjerivači zapisnika

1. Do izbora predsjednika, radom Skupštine će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa

2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, imenovan odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, u sastavu: Alimajstorović Munevera, predsjednik i članovi Jašar Izo i ovlašteni predstavnik "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo.

3. Zapisnik Skupštine vodit će sekretar društva.

4. Skupština bira predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine.

 

III Podnošenje prijedloga dioničara

1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda, prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

2. Najkasnije osam dana po isteku roka za njihovo podnošenje, na isti način kao i ovo obavještenje Nadzorni odbor će objaviti obavještenje o podnesenim prijedlozima dioničara, osim prijedloga za koje je odredbom čl. 243. sL 3 Zakona o privrednim društvima utvrđeno da ih Nadzorni odbor nije dužan objaviti.

 

IV Ovlašteni učesnici

1. Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara društva kod Registra za vrijednosne papire u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

3. Punomoć se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se društvu lično, putem pošte, faksa ili e-mailom.

 

V Prijava i registracija za učešće i način glasanja na Skupštini

1. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na Skupštini, zajedno sa kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno, preporučenom poštom na adresu: "Zavod za vodoprivredu" d.d. Sarajevo, ul. Paromlinska 53E/I, 71000 Sarajevo (sa naznakom: za Skupštinu društva), putem faksa br. +387 33 728 622, ili e-mailom na adresu info@vodoprivreda.ba.

2. Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime Odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće na Skupštini.

3. Dioničar, odnosno punomoćnik je dužan da potvrdu o registraciji, uz predočenje isprave za osobnu identifikaciju, preda Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

4. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj di-pnica/glasova sa kojim raspolaže.

5. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke.

Shodno čl. 247. Zakona o privrednim društvima, dioničar ima pravo da, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama dioničkog društva izvrši uvid u listu dioničara, finansijski izvještaj, sa izvještajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Uvid u materijale, uz predočenje isprave za osobnu identifikaciju i predaju punomoći (u slučaju kada punomoćnik nije dioničar), može se obavljati svakim radnim danom od 10.00 do 13.00 sati u prostorijama društva u Sarajevu, ul. Paromlinska 53E/I, kod sekretara društva ili druge ovlaštene osobe.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u prostorijama društva, na tel. +387 33 728-610, ili e-mail: info@vodoprivreda.ba: kontakt-osoba: Halima Obućina, dipl. prav. - sekretar društva.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Nedžad Vilić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: