Sazivanje XIX (devetnaeste) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 30.05.2014.

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima, ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, i 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 78/09, 63/10, 75/13) i člana 60. Statuta Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, Nadzorni odbor je na 71. Redovnoj sjednici 26.3.2014. godine donio slijedeću

 

ODLUKU

kojom objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XIX SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA

„RUDARSKI INSTITUT“ d.d. TUZLA

 

 

I. Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla saziva se za 26.6.2014. godine i Skupština će se održati u sjedištu Društva u ul. Rudarska br. 72 (velika sala).

 

II. Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red

1. Izbor predsjednika i dva ovjeri vača zapisnika.

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja poslovanja Društva Rudarski institut d.d. Tuzla, za period 1.1.2013 – 31.12.2013 godine, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.

3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2013. godinu.

4. Donošenje odluke o izboru neovisnog vanjskog revizora za 2014. godinu.

 

III. Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju u Skupštini

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju lica/dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine Dioničkog društva Rudarski institut d.d.Tuzla, lično ili putem punomoći.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla lica/dioničari iz prethodne tačke mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Način davanja punomoći i način glasanja utvrđen je Zakonom i Statutom dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla.

3. Dior.ič.tr-punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju u radu Skupštine dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla dužan je prijavu podnijeti najkasnije 2 dana prije održavanja Skupštine neposredno ili prepo¬ručenom poštom Odboru za glasanje u slijedećem sastavu:

1. Maida Džambić - predsjednik (zamjenski član Emir Jašarević)

2. Ivana Salković - član

3. Sanja Salihović - član

radi učešća u radu i odlučivanju na Skupštini. Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca, a pu-nomoćnici i punomoć. Prijave se podnose u sjedištu Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, ul. Rudarska br. 72.

4. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave (koja se može dobiti u sjedištu Društva), potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Odboru za glasanje sa dospijećem najkasnije 2 dana prije određenog datuma za održavanje Skupštine Rudarski institut d.d. Tuzla, lično ili putem pošiljke.

5. '"Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti tekst izmjena i dopuna odluke, kao i način rješavanja određenih pitanja i njihovo uvrštavanje u dnevni red naredne Skupštine, prije objavljivanja, a najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine. »

6. Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu svakim radnim danom od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu najmanje 3 dana na telefon; 035/282-406.

7. Zapisničar Skupštine: Slavko Peričević, sekretar Društva.

 

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

Mr. sc.Amira Okanović, dipl. inž. maš.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: