Sazivanje XIX vanredne Skupštine

Datum objave: 06.09.2016. / Izvor: Dnevni list, 06.09.2016.

D.D.»NAMJEŠTAJ» GRADAČAC

25. Novembar bb

 

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBIH" br. 81/15) i Odluke o sazivanju Skupštine d.d. "NAMJEŠTAJ" Gradačac, broj 2620/16 donesene na sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj dana 05.09.2016.godine, Nadzorni odbor d.d. "NAMJEŠTAJ" Gradačac objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE d.d. "NAMJEŠTAJ" Gradačac

 

I XIX vanredna Skupština d.d. "NAMJEŠTAJ" Gradaćac održat će se dana 07.10.2016. godine (petak) sa početkom u 15:00 sati, u prostorijama Društva Ul. 25. Novembar bb Gradačac.

II Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari s više od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut održavanje Skupštine se odlaže.

III Za XIX Skupštinu dioničara d.d. "NAMJEŠTAJ" Gradačac utvrden je slijedeći

 

DNEVNI RED

1. lzbor predsjednika Skpštine i dva ovjerivača zapisnika

2. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja vanjskog revizora na plan reorganizacije

3. Donošenje odluke o promjeni oblika dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću na osnovu plana reorganizacije sa mišljenjem vanjskog revizora

Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinu vodi dioničar/punomoćnik sa najvećim brojem dionica.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine: predsjednik Palata Eldar, članovi: Esmir Mehanović i Edis Sinanović. Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije datuma odredenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana odredenog za održavanje Skupštine.

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva, poštom na adresu d.d "NAMJEŠTAJ" Gradačac 25. Novembar bb ili faks: 035/816-021, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloge odluka Nadzornom odboru d.d "NAMJEŠTAJ" Gradačac najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršit će se dana 07.10.2016 .godine od 14:00 do 14:30 sati, u prostorijama d.d "NAMJEŠTAJ" Gradačac.

Dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama d.d. "NAMJEŠTAJ" Gradačac, izvršiti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu. 

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Peštalić Nurdin

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: