Sazivanje XV godišnje sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 23.05.2014.

SHP CELEX A.D.

BANJA LUKA

UPRAVNI ODBOR

Broj: 05/2014.g.

Datum: 24.04.2014.g.


Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g, a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08,58/09,100/11,67/13) i člana 54. Statuta Tvornice papira SHP Celex a.d. Banjaluka (br. OPU 1082/2012 - Prečišćeni tekst), Upravni odbor Tvornice papira SHP Celex a.d. Banjaluka objavljuje


POZIV
za XV godišnju sjednicu Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Banjaluka (dalje: Društvo),

za 24.06.2014. godine koja će se održati u sjedištu društva, u Ulici Veljka Mladenovića bb, Banjaluka, sa početkom u 14,00 sati.


U slučaju da se u zakazano vrijeme ne održi XV sjednica Skupštine akcionara, ponovljena sednica će se održati 27.06.2014.godine, sa početkom u 10,00 časova u mjestu održavanja XV Skupštine.


Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
a. Izbor Komisije za glasanje,
b.  Izbor zapisničara,
c. Izbor ovjerivača zapisnika,
d. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa XIV Skupštine akcionara društva
3. Razmatranje revidiranih finansijskih izvještaja društva za 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem Upravnog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa revidiranim finansijskim izvještajima, i donošenje sljedećih odluka:
- o usvajanju revidiranih finansijskih izvještaja društva za 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
- o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva za 2013. godinu, sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja)
- o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu
- o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju za 2013. godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju neto dobiti i pokriću gubitka
5.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja društva za 2014. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2014.godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora
8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora


Ovaj poziv o sazivanju Skupštine akcionara društva objaviće se bez prekida na internet stranici društva www.shpgroup.eu, na internet stranici Banjalučke berze i u dva dnevna lista koji su registrovani na području Republike Srpske.


Sve materijale i prijedloge odluka akcionari mogu preuzeti sa internet stranice društva i internet stranice Banjalučke berze ili dobiti u sjedištu društva svakim radnim danom od 9 do 15 časova. Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine društva.


Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno na dan 14.06.2014.godine.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Pavol Mišura, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: