Sazivanje XV (petnaeste) redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 07.06.2014.

Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva

"PRIJEDORPUTEVI" a.d. PRIJEDOR

 

Broj: 01-345-1017/14

Datum: 06.06.2014. godine

 

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("SI. glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11), člana 41. Statuta "Prijedorputevi" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je dana 05.06.2014. godine donio odluku broj: 01-345-1012-6/14 kojom:

 

SAZIVA

PETNAESTU (XV) redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Privrednog društva za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva "PRIJEDORPUTEVI0 a.d. Prijedor, koja će se održati dana 07.07.2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 10.00 časova, u prostorijama upravne zgrade Društva, koja se nalazi u Prijedoru, Ul. 27. juna br. 17.

 

Za sjednicu se predlaže sledeći:

 

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara

2. Izbor radnih tijela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)

3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja komisije za glasanje

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne XIV redovne sjednice Skupštine akcionara Društva održane 15.07.2013. godine

5. Donošenje odluke o prihvatanju revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu

6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2013. godinu

7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2013. godinu

8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu

9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2013. godinu

10. Donošenje odluke o izmjeni odluke o organizovanju i usklađivanju akata sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske DOO "EGZOTIK" Prijedor, čiji je osnivač ovo privredno društvo

11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2014. godinu

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 27.06.2014. godine.

 

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana sjednica Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja sjednica Skupštine će se održati istog dana, u 12.00 časovana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi sa održavanjem godišnje sjednice Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.

 

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: