Sazivanje XV (petnaeste) redovne Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 06.06.2014.

U skladu sa članom 49. Statuta UPI Poslovnog sistema d.d Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XV Skupštine Društva broj 60-11-6/14 od 03.06.2014 godine, Nadzorni odbor UPI Poslovnog sistema d.d. Sarajevo objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XV redovne Skupštine dioničara UPI Poslovnog sistema d.d. Sarajevo

 

Obavještavaju se dioničari UPI Poslovnog sistema d.d. Sarajevo da će se dana 26.0&2014.godine (četvrtak) održati XV redovna Skupština UPI Poslovnog sistema d.d. Sarajevo

 

Skupština će se održati u prostorijama UPI Poslovnog sistema d.d.Sarajevo sa početkom u 14:00 sati.

 

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a) Predsjednika Skupštine:

b) Dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje Izvještaja Društva za 2013.godinu:

a. Izvještaj o poslovanju;

b. Izvještaj Vanjskog revizora:

c. Izvještaj Odbora za reviziju;

d.Izvještaj Nadzornog odbora

3. Donošenje Odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2013.godinu;

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2014.godinu.

5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2014.godinu;

6. Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva.

 

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini Društva utvrdit će Odbor za glasanje u sastavu:

 

1. Kovačević Tahira - predsjednik

2. Drkić Behija - član

3. Jamakosmanović Teufik - član

 

Zapisničar na Skupštini: Čolpa Aida.

 

II Postupak prijave za učešće i odlučivanje

1.Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira F BiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoćnik dioničara mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu najkasnije u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

3. Dioničar/punomoćnik dužan je najkasnije tri dana prije dana određenog za odižavanje Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom, podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Uz prijavu se obavezno prilaže i fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca.

Podnosiocu uredne prijave biće izdata potvrda o prijavi za učešće u radu Skupštine koju je dužan predati Odboru za glasanje neposredno prije početka rada Skupštine.

4. Glasanje na Skupštini vršiće se na način i po postupku utvrđenom Zakonom .i Statutom Društva, putem glasačkih listića koji će biti dati svakom dioničaru/punomoćniku prije početka Skupštine Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

 

III Uvid u materijale za Skupštinu

1. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u rad i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu.

Uvid u materijale za Skupštinu dioničar može izvršiti u poslovnim prostorijama UPI Poslovnog sistema

d.d. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 20/III, Sarajevo.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Prof.dr. Selim Škaljić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: