Sazivanje XV (petnaeste) Skupštine

Izvor: Dnevni Avaz, 22.04.2014.

„Krupa Kabine" d.o.o. Proizvodnja kabina

Bosanska Krupa

- SKUPŠTINA -

 

Broj: 2296/14

Dana, 18.04.2014. godine

 

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine „Krupa Kabine" d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, donijete na sjednici Nadzornog odbora dana 01.04. 2014. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i općim aktima Društva, Nadzorni odbor „Krupa Kabine" d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa objavljuje

 

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XV skupštine „Krupa Kabine" d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa

 

 

I. Saziva se XV Skupština „Krupa Kabine" d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, za dan 06.06.2014. godine (petak) sa početkom u 08:30 sati.

Skupština će se održati u zgradi Uprave „Krupa Kabine" d.o.o. Prozivodnja kabina Bosanska Krupa

 

II Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje broja prisutnih članova društva sa pravom glasa-kvorum

2. Izbor radnih tijela Skupštine,

a) predsjedavajućeg Skupštine

b) odbora za glasanje

c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

3. Donošenje odluke u usvajanju godišnjeg financijskog Izvještaja društva za 2013. godinu sa Izvještajem Vanjskog revizora

4. Izbor Vanjskog revizora društva za 2014. godinu

5. Donošenje Odluke o odobrenju direktoru odnosno zamjeniku direktora društva za zaključenje ugovora sa Vanjskim revizorom

 

III Za Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

2.1. a) Za predsjedavajućeg Skupštine predlaže se Sead Mujagic.

b) Predlaže se imenovanje Odbora za glasanje u sastavu: Fadil Šero predsjednik i članovi Sead Mujagić i Mirzeta Pašić

c) za zapisničara na Skupštini predlaže se Mirzeta Pašić, a za ovjerivače zapisnika Sead Mujagić i Fadil Šero

3.1. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o usvajanju godišnjeg financijskog Izvještaja društva za 2013. godinu sa Izvještajem Vanjskog revizora

4.1. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izboru Vanjskog revizora društva za 2014. godinu

5.1. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o odobrenju direktoru odnosno zamjeniku direktora društva za zaključenje ugovora sa Vanjskim revizorom

 

Član društva ili grupa članova društva sa najmanje 5% ukupnog broja udjela sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine „Krupa Kabine" d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pismenom obliku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu „Krupa Kabine" d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, Ulica Unska bb.

Članovi društva i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u isprave, materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine. Uvid mogu izvršiti „Krupa Kabine" d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, Ulica Unska bb, radnim danom, u vremenu od 10-14 sati, kod Sekretara Društva Mirzete Pašić, počev od prvog dana do dana objavljivanja obavještenja u javnom glasilu. Sekretar Društva nije ovlašten, niti odgovoran, za objašnjenja i tumačenja isprava i materijala.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine članova društva mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku sa potpisom člana društva ovjerenim u skladu sa Zakonom i sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu „Krupa Kabine" d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, Ulica Unska bb, kod Sekretara Društva.

 

 

Predsjednik Nadzornog odbora

„Krupa Kabine" d.o.o.

Proizvodnja kabina Bosanska Krupa:

Livio Galbusera

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: