Sazivanje XV (petnaeste) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 06.06.2014.

Na osnovu člana 24Z san 2. Zakona o privrednim društvima CSL novine FBiH" br. 23/99.45/00,2/02, M)2,29/03,68/05, 91AT7, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10), te elana 127. Statuta DD "Poslovnog sistema RMK" (Prečišćeni tekst) od 16.4.2004. godine i Odluke Nadzornog obora o sazivanju skupštine DD "Poslovnog sistema RMK" donesene na 21. sjednici održane 4.6.2014. godine, Nadzorni odbor DD "Poslovnog sistema RMK" objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XV skupštine DD „Poslovnog sistema RMK"

 

I Petnaesta skupština DD "Poslovni sistem RMK" saziva se za 26.6.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 11 sati koja će se održati u Zenici u prostorijama DD "Poslovnog sistema RMK" ul. Kučukovića 2/VI poslovna zgrada "RMK Promet".

II Skupštinom će do izbora predsjednika predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Odbor za glasanje čine:

- Snežana Jonjić, predsjednik

- Sabiha Alibašić, član

- Muris Đećirović, član

 

Za zapisničara Skupštine odreduje se Mirela Parić.

 

II Za skupštinu se predlaže slijedeći:

 

Dnevni red

 

1. Izbor predsjednika skupštine

2. Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju DD "Poslovnog sistema RMK" za 2013. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora. Odbora za reviziju i vanjskog revizora za 2013. godinu

4. Donošenje plana poslovanja za 2014. godinu

5. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti po završnom računu za 2013. godinu

6. Informacija o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu

7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za izbor vanjskog revizora za 2014. godinu

8. Odluka o prodaji poslovnog prostora u zgradi ERC-a

9. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora

10. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju

11. Izbor članova Nadzornog odbora DD Poslovnog sistema RMK

12. Izbor članova Odbora za reviziju DD Poslovnog sistema RMK

13. Utvrđivanje polaznih osnova članovima Nadzornog odbora za zaključivanje ugovora o angažovanju

14. Utvrđivanje polaznih osnova Odbora za reviziju za zaključivanje ugovora o angažovanju

 

IV Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje tri dana prije održavanja Skupštine.

Prijava se podnosi na obrascu koji se može dobiti kod sekretara Društva, a ovjerena punomoć za zastupanje predaje se uz prijavu za učešće u radu skupštine.

Svi dioničari u radu skupštine dužni su podnijeti uz prijavu, fotokopiju lične karte, pasoša ili drugog dokumenta za identifikaciju.

 

V Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka skupštine, najkasnije (8) osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine.

 

VI Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u prostorijama Društva, u Zenici ul. Kučukovići br. 2/VI prostorija br. 604/VI izvršiti uvid u prijedloge i isprave koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine od 10 do 14 sati.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

DD „Poslovnog sistema RMK"

Edib Bašić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: