Sazivanje XV (petnaeste) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 06.06.2014.

DIONIČKO DRUŠTVO

DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ

KRAŠEVO BB

 

Na osnovu članova 242. i 244. Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH br. 23/99,45/00, 2/02,6/02, 29/03, 58/05, 91/07, 84/08,7/09 i 63/10), člana 29. Statuta DD DC, Odluke Nadzornog odbora broj: 277/2014 od 2.6.2014. god., Nadzorni odbor Društva objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XV Skupštine DD DC Tešanj Kraševo

 

Obavještavaju se dioničari DD DC Tešanj Kraševo da će se 28.6.2014. godine (subota) sa početkom u 10 sati u prostorijama uprave Društva u Kraševu održati X redovna Skupština dioničara DD DC Tešanj Kraševo. Za Skupštinu se predlaže slijedeći

 

Dnevni red

 

Prethodni postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine - kvorum za rad

1. Izbor radnih tijela Skupštine DD DC Tešanj Kraševo: predsjedavajuće na Skupštini, zapisničara, Odbora za glasanje (tri člana), dva ovjerivača zapisnika,

2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja Društva za 2013. godinu koji uključuje: finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, izvještaj Nadzornog odbora i izvještaj Odbora za reviziju,

3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti po obračunu za 2013. godinu,

4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za zastupanje dioničara daje se u obliku pisane izjave. Punomoć mora sadržavati obavezujuća uputstva za punomoćnika, a ako uputstvo nije dobio, punomoćnik je dužan prilikom glasanja postupati s razumnom prosudbom i u najboljem interesu dioničara. Dioničari, odnosno punomoćnici dioni-1 čara koji žele učestvovati u radu Skupštine dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu Društva: DD DC Tešanj, Kraševo bb, 74266 Teršanjka, odnosno putem faxa broj 032 692 387. Punomoćnici dioničara za zastupanje na ovoj Skupštini mogu dostaviti punomoći ovjerene od davaoca punomoći i punomoćnika najkasnije tri dana prije njenog održavanja. Materijali za Skupštinu mogu se pogledati svakog radnog dana od 11 do 12 h u prostorijama uprave Društva. Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda mogu dati dioničar i grupa dioničara sa 5% dionica sa pravom glasa u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi upravi Društva. Sve dodatne informacije u vezi sa održavanjem Skupštine mogu se dobiti na telefon 032 692 388.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Bedak Amira, dipl. pravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: