Sazivanje XVI (šesnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 05.06.2014.

"TRGOAUTO", trgovina i usluge, a. d. Banjaluka

-Upravni odbor-

 

Broj: 06-15-2/14

Dana, 4.6.2014. godine

 

Na osnovu člana 267. stav 2. i člana 304. stav 1. tačka v) i d) Zakona o privrednim društvima „Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/2009, 100/11 i 67/13), člana 31. stav 1. tačka 1. Statuta "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, Upravni odbor "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka

 

SAZIVA

 

XVI (šesnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara „TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: godišnja skupština), za dan 7.7.2014. godine sa početkom V 13 časova. Godišnja skupština će se održati u poslovnim prostorijama "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, koje se nalaze u Banjaluci, Trg srpskih junaka 3.

 

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma XVI (šesnaesta) godišnja skupština akpionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica zakazane Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 21.7.2014. godine sa početkom u 13 časova.

 

Za XVI (šesnaestu) godišnju Skupštinu akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika XVI (šesnaeste) redovne godišnje Skupštine akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka,

2. Imenovanje od strane predsjednika XVI (šesnaeste) redovne redovne godišnje Skupštine akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove komisije za glasanje);

3. Utvrđivanje kvoruma za održavanje XVI (šesnaeste) redovne redovne godišnje Skupštine akcionara TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka;

4. Usvajanje predloženog dnevnog reda XVI (šesnaeste) redovne redovne godišnje Skupštine akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka;

5. Usvajanje zapisnika sa XV (petnaeste) sjednice Skupštine akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka;

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, za poslovnu 2013. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za poslovnu 2013. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju "TRGOAUTO" a.d. Banjaluka za poslovnu 2013. godinu;

9. Donošenje Odpuke o pokriću guoitka ostvarenog u poslovnoj 2013. godini;

10. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za tekuću 2014. godinu i

11. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti, označene kao k.č. broj 290/1, koja u naravi predstavlja poslovni prostor, koji se nalazi u Šamac, ulica Kralja Aleksandra Karaćorđevića broj 53, oroj ulaza II, prizemlje broj 2, u površini od 220 m2, pl.br. 245, k.o. Šamac, upisano u Izvod iz knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža list broj: 21.

 

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u prijedlog finansijskog izvještaja i izvještaja nezavisnog revizora, kao i u prijealog svih odluka predloženih za usvajanje za zakazanu Skupštinu akcionara u poslovnim prostorijama "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka u Banjaluci, Trg srpskih ju-naka 3, svakog radnog dana od 9 do 15 časova u periodu od objavljivanja poziva za XVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara do dana održavanja Skupštine akcionara.

 

U radu Skupštine mogu učestvovati i glasati lično ili posredno putem punomoćnika akcionari Društva čija je punomoć ovjerena kod nadležnog organa lokalne uprave, a na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 27.6.2014. godine, deset dana prije održavanja Skupštine akcionara.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ribić Vinko

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: