Sazivanje XVII redovne Skupštine

Izvor: Dnevni Avaz, 28.05.2014.

Na osnovu člana 241, 242, 245 i 269. Zakona o privrednim društvima (SI. novine Federacije BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), člana 57. Statuta i Odluke o sazivanju Skupštine BROVIS DD VISOKO, donesene na sjednici Nadzornog odbora dana 23. 05. 2014. god., Nadzorni odbor Društva objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju XVII redovne Skupštine BROVIS DD VISOKO

 

Obavještavaju se Dioničari BROVIS DD VISOKO da će se XVII redovna Skupština Društva održati dana 24 06. 2014 (UTORAK), sa početkom u 11,00 sati, u sjedištu Društva, Dobrinje bb - Donje Moštre.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine, predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje Zapisnika sa XVI Skupštine društva

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2012. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora

4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka perioda

5. Izjašnjavanje o povjerenju članova Nadzornog odbora društva

Skupštinom, do izbora Predsjednika Skupštine, koji će se izabrati većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa na­jvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara, kod Registra, na­lazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisme­no predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Dioničari ili punomoćnici dioničara koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara-fizičkog lica. odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara-pravnog lica, obavezni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili poštom, na adresu Društva, u roku utvrđenom Statutom, najkasnije tri dana prije dana određenog za održava­nje Skupštine.

Prijava se podnosi u pismenom obliku, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifkaciju podnosioca prijave.

Podnosiocu uredne prijave, ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dio­ničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju predati ovlašte­noj osobi, u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30. minuta prijevremena određenog za početak Skupštine.

Uvid uinaterijale za Skupštinu, dioničar ima pravo od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u službenim prostorijama sjedišta društva.

Glasanje na Skupštini vršit će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, putem glasačkih li­stića.

Dodatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na tele­fon 032 749-206,749-207, kontakt osoba je Sekretar društva.

 

Nadzorni odbor

BROVIS DD VISOKO - Dobrinje bb, 71305 Donie Moštre

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: