Sazivanje XVII (sedamnaeste) redovne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 04.06.2014.

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine Dioničkog društva "Centralno grijanje" Tuzla broj: 01-13630-2014/V-6, donijete na sjednici Nadzornog odbora održanoj 2.6.2014. godine, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i općim aktima Društva, Nadzorni odbor "Centralno grijanje" d.d. Tuzla, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XVII redovne Skupštine

dioničara DD „Centralno grijanje" Tuzla

 

Skupština dioničara DD "Centralno grijanje" Tuzla će se održati u prostorijama društva, ulica Krećanska 1, 25.6.2014. godine (srijeda), sa početkom u 12 sati.

 

Za XVII redovnu Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine

- Zapisničara i ovjerivača zapisnika

2. Verifikacija zapisnika sa XVI Skupštine DD "Centralno grijanje" Tuzla, održane 3.12.2013. godine;

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu DD "Centralno grijanje" Tuzla sa Izvještajem Odbora za reviziju i vanjskog revizora i Odlukom o raspodjeli dobiti društva;

4. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora DD "Centralno grijanje" Tuzla za 2013. godinu;

5. Usvajanje Plana poslovanja DD "Centralno grijanje" Tuzla za 2014. godinu;

6. Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora iz reda malih dioničara;

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjene i dopune dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu Društva, DD "Centralno grijanje" Tuzla, Krečanska 1.

 

Svaki dioničar ili njegov punomoćnik ima pravo u prostorijama dioničarskog društva, u ulici Krečanska br. 1, izvršiti uvid u sve isprave i prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine svakim radnim danom od 10 do 14 sati, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja. Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje H% dionica s pravom glasa. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu Društva, DD "Centralno grijanje" Tuzla, Krečanska 1, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u čiji je dnevni red uključeno pitanje izbora članova Nadzornog odbora.

 

U slučaju da dioničara zastupa punomoćnik isti mora imati punomoć potpisanu od dioničara koji punomoć daje i ovjerenu u skladu sa zakonom.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

DD „CENTRALNO GRIJANJE" TUZLA      

mr. sc. Senad Arslanagić, dlipl. ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: