Sazivanje XVII (sedamnaeste) Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 07.06.2014.

Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima i člana 73. Statuta "Interšped Tuzla" d.d. Tuzla, Nadzorni odbor je na IV redovnoj sjednici održanoj 6.6.2014. godine, donio Odluku o sazivanju Skupštine, te objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XVII Skupštine dioničara „Interšped Tuzla" d.d. Tuzla

 

I Obavještavaju se dioničari "Interšped Tuzla" d.d. Tuzla, da će se 30.6.2014. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11.00 sati, održati XVII Skupština dioničara u sjedištu Društva u Tuzli, Bosne srebrene 56.

 

II Za Skupštinu dioničara utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja Društva za 2013. godinu, koji uključuje Finansijski izvještaj i Izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

3. Donošenje odluke o rasporedu ostvarene dobiti po Godišnjem obračunu za 2013. godinu;

4. Informacija o Planu poslovanja.

 

III Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini, imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: Cipurković Halida, Terzić Fata i Ikanović Nihad.

Zapisnik će voditi sekretar Društva.

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Predsjednik Skupštine i dva ovjerivača zapisnika izabrat će se većinom glasova iz reda prisutnih dioničara ili punomoćnika dioničara.

 

IV Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

 

V Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, nalazili 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

VI Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa zakonom i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja oBavještenja o sazivanju Skupštine.

 

VII Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijave se podnose neposredno u sjedištu Društva, faxom na broj: 035 250 393 ili poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Društva u Tuzli, Bosne srebrene 56, s tim da ih Odbor za glasanje zaprimi najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

 

VIII Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću ZA ili PROTIV prijedloga odluke.

 

IX Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu može se ostvariti u prostorijama Društva, a sve informacije mogu se dobiti kod sekretara Društva na tel. 035 250 091.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Alem Laličić, dipl. ecc, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: