Sazivanje XVII (sedamnaeste) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 17.04.2014.

Na osnovu članova 241., 242. i 245. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH br. 23/99,45/00,2/02, 29/03 i 68/05, 91/07 i 84/08, 88/08 i 7/09), člana 142. Statuta GDD POLET Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora broj 138/14 od 16.4.2014. godine Nadzorni odbor GDD POLET Sarajevo objavljuje:

 

OBAVIJEST

o sazivanju XVII Skupštine GDD POLET Sarajevo

 

I

Sedamnaesta Skupština dioničara GDD POLET Sarajevo će se održati u srijedu 7.5.2014. godine u prostorijama GDD POLET Sarajevo, sa početkom u 12 sati.

 

II

Skupština Društva može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa. Ako kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odgađa.

 

III

Radna tijela Skupštine:

1. Radom Skupštine će do izbora predsjednika Skupštine predsjedavati nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica sa pravom glasa, a Skupština će većinom glasova, između nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara izabrati predsjednika i ovjerivače zapisnika.

2. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršit će Odbor za glasanje koji čine: Smajo Smajović - predsjednik i članovi Hasija Hodžić i Edina Salihagić.

3. Zapisnik će voditi Dana Dizdarević.

 

IV

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

 

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i izbor dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Uprave GDD "Polet" Sarajevo o poslovanju za 2013. godinu koji uključuje: Izvještaj o finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2013. godinu, izvještaj o radu Nadzornog odbora, izvještaj neovisnog revizora i izvještaj Odbora za reviziju

3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka Društva iz 2013. godine

4. Donošenje odluke o usvajanju poslovnog plana za 2014. godinu

5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja u 2014. godini

6. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog proteka mandata na koji su izabrani

7. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

8. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog proteka mandata na koji su izabrani

9. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju

10. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

11. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Skupštini dioničara mogu prisustvovati dioničari ili njihovi punomoćnici, koji se prijave Odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije dana odredenog za sazivanje Skupštine

a) Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra vrijedribsnih papira u FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

b) Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

c) Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrše zakonski ili opunomoćeni zastupnik tog udruženja.

d) Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično, putem pošte, faksa, ili e-maiia, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.

e) Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registrira za učešće i prisustvuje Skupštini sa izričito iskazanom namjerom da osobno glasa, zatim izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od dioničara-vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja Društvu, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od dioničara-vlastodavca.

Registracija za učešće i način glasanja na Skupštini:

a) Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti Odboru za glasanje pisanu prijavu za učešće na Skupštini, zajedno sa kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Grupacija MIMS, Semizovac bb, Semizovac s napomenom za GDD POLET Sarajevo - za Skupštinu Društva.

b) Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime Odbora za glasanje izdaje potvrdu o registraciji za učešće na Skupštini.

c) Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je predati potvrdu o registraciji, uz predočenje isprave za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

d) Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

e) Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

 

Uvid u isprave, materijale i prijedloge odluka o pitanjima uvrštenim u dnevni red Skupštine može se izvršiti u prostorijama službe pravnih poslova grupacija MIMS, Semizovac bb Semizovac.

 

Za bliže informacije dioničari se mogu obratiti na telefon 033/475 171 ili putem faksa 033/47 52 51.

 

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Mersad Diglisić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: