Sazivanje XVII (sedamnaeste) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 30.05.2014.

DD "PREVOZ RADNIKA KREKA" TUZLA

 

Na osnovu člana 242. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), člana 22. stav 1. Statuta Dioničkog društva "Prevoz radnika Kreka" Tuzla i odluke o sazivanju i održavanju XVII Skupštine Društva broj 03/14 donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. 5. 2014. godine, Uprava Dioničkog društva "Prevoz radnika Kreka" Tuzla objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XVII SKUPŠTINE DD „PREVOZ RADNIKA KREKA" TUZLA

 

Obavještavaju se dioničari Dioničkog društva "Prevoz radnika Kreka" Tuzla da će se XVII Skupština Dioničkog društva "Prevoz radnika Kreka" Tuzla održati u Tuzli, 20.6. 2014. godine (petak), sa početkom u 11 časova u prostorijama restorana „Moluhe-Irac", ul. Rudarska bb.

 

I Za sazvanu Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju DD-a za 2013. godinu, sa izvještajem vanjskog revizora. Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka za 2013. godinu:

4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2014. godinu;

5. Donošenje odluke o sticanju vlastitih dionica.

 

II Obavještenje za dioničare o postupku za učešće u radu sazvane Skupštine

1. Pravo odlučivanja i način i rok prijavljivanja za prisustvo na Skupštini

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje u roku od tri dana prije dana odredeng za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi u pisanom obliku i dostavlja lično ili preporučenom poštom na adresu Dioničkog društva "Prevoz radnika Kreka" Tuzla, ul. XVIII hrvatske brigade bb, Tuzla ili putem faxa: 0038735282469, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Dioničar i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i učešća u radu Skupštine.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, način davanja punomoći i način glasanja

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Dioničar može dati punomoć samo jednoj osobi, a jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara. Punomoć za učešće u radu i odluči¬vanju na Skupštini daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se lično ili poštanskom pošiljkom na adresu Dioničkog društva "Prevoz radnika Kreka" Tuzla, ul. XVIII hrvatske brigade bb, Tuzla ili putem faxa: 0038735282469 najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz punomoć se prilaže dokaz o identitetu punomoćnika (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno izvoda iz  sudskog registra za pravna lica).

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata.

 

III Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Uvid u pripremljene isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti svakim radnim danom u terminu od 9 do 10 sati u sjedištu Dioničkog društva "Prevoz radnika Kreka" Tuzla, ul. XVIII hrvatske brigade bb, Tuzla.

 

IV Prijedlozi dioničara

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine, najkasnije u roku osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

Direktor DD-a

Brkić Anto, inž. maš.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: