Sazivanje XVIII (osamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 25.04.2014.

Na osnovu članova 35. i 63. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/03, 74/04,116/11, 5/12 i 59/13), člana 32. Statuta, Nadzorni odbor Banke Srpske a.d. Banjaluka je na VIII (osmoj) sjednici, održanoj dana 14.04.2014. godine, donio sljedeću:

 

ODLUKU

o sazivanju XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Banke Srpske a.d. Banjaluka

 

Nadzorni odbor saziva XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Banke Srpske a.d. Banjaluka, koja će se održati dana 26.05.2014. godine, u 12 časova, u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 61 Banjaluka.

 

Za XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:

 

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje;

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VII vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke, održane 30.08.2013. godine;

3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju finansijskog plana poslovanja Banke za 2014. godinu;

4. Donošenje odluke o razrješenju tri člana Nadzornog odbora na lični zahtjev;

5. Donošenje odluke o imenovanju tri člana Nadzornog odbora;

6. Donošenje odluke o odobravanju ugovora koji se potpisuju sa članovima Odbora za reviziju.

 

Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka nalazio 45 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine.

 

Akcionari učestvuju u radu XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Banke Srpske a.d. Banjaluka lično ili putem punomoćnika. Punomoć akcionara mora biti potpisana od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjerena od strane nadležnog organa.

 

Materijali za predložene tačke dnevnog reda sjednice Skupštine biće dostupni svim akcionarima u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 61 u Banjaluci, svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: