Sazivanje XX Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 31.05.2014.
JKP JABLANICA DD
Ul. Omladinsko šetalište bb
88420 Jablanica
 
Na osnovu člana 241, 242. i 269. Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 07/09), člana 10. Statuta Društva i Odluke Nadzornog odbora br. 633-03/14 od 30.5.2014. godine 9 sazivanju XX Skupštine dioničara, Nadzorni odbor objavljuje
 
OBAVJEŠTENJE
 
o sazivanju XX Skupštine JKP, Jablanica" d.d. Jablanica
 
 
I Obavještavaju se dioničari da će se XX Skupština JKP "Jablanica" d.d. Jablanica održati u utorak, 24.6.2014. godine, u 13.00 sati u zgradi SP-32, Trg oslobođenja bb, 88420 Jablanica.
 
 
DNEVNI RED
 
1. Izbor/imenovanje radnih tijela Skupštine.
 
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP "Jablanica" za 2013. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
 
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 20i4. godinu,
 
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2013. godinu,
 
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata,
 
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju,
 
7. Donošenje odluke o visini i načinu isplate naknade Odboru za reviziju.
 
Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
 
Odlukom o sazivanju Skupštine imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: Širić Nijaz, Šubara Edin i Šabanović Adis. Zapisničar na Skupštini je Budim Anel, sekretar Društva.
 
Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazili 30 dana prije datuma zakazanog za održavanje Skupštine, lično ili putem punomoćnika. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja. Dioničar može lično ili putem punomoćnika isključivo po potpisanoj punomoći u obliku pisane izjave (u skladu sa članom 250. stav 3. Zakona) učestvovati u radu i odlučivanju na XX Skupštini. Punomoć se predaje neposredno, 30 minuta prije početka rada Skupštine. Punomoć se preuzima u Društvu. Skupštini mogu prisustvovati i učestvovati u radu dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine lično ili preporučenom poštom na adresu JKP "Jablanica" d.d., ul. Omladinsko šetalište bb, 88420 Jablanica. Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva
 
Skupština može odlučivati ako su zastupljeni lično ili preko punomoćnika, dioničari su više od 55 % ukupnog broja dionica sa praom glasa.  Dioničari ili njihovi punomoćnici imaju pravouvida u sva dokumenta za zakazanu Skupštinu ili druga dokumenta utvrđena po zakonu
 
NADZORNI ODBOR
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: