Sazivanje XXII redovne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 30.09.2016. 09:31 / Izvor: Nezavisne novine, 30.09.2016.

MH "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONjIĆ GRAD

Broj:NO- 64 /16

Datum: 29.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 34, stav 3. i člana 45, tačka 4. Statuta ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, Nadzorni odbor ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad:

SAZIVA

XXII redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

 


XXII redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP "Hidro-elektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, održaće se dana 01.11.2016. godine u upravnoj zgradi u Mrkonjić Gradu, Ulica Svetog Save 13.a , sa početkom u 13.00 časova.

Za sjednicu Skupštine akcionaura predlaže se sljedeći:

 

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;

2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika; ,

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;

4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa XV van redone sjednice Skupštine akcionara;

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora "Deloitte" po finansijskim izvještajima za 2015. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2015. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standaradima korporativnog upravljanja);

7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2015. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u finansijskom izvještaju za 2015. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene po finansijskom izvještaju ZP "Hidroelek trane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

10. Razmatranje i usvajnje izvještaja o radu Nadzornog od bora ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

12. Donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju ZP " Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

13. Donošenje odouke o izboru i imenovanju članova Nad zornog odbora ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad po sprovedenom javnom konkursu;

14. Drnošenje odluke o izboru i imenovanju članova Od bora za reviziju ZP "Hvdroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad po sprovedenom javnom konkursu.
Materijali za sve tačke dnevnog reda nalaze se na oglasnim tablama Preduzeća. U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 01.11.2016. godine, ponovljeno će se održati 04.11.2016. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ost-varuje se na osnovu izvještaja Centralnog registra har-tija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 22.10.2016. godine.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku. Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda. Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog akata - materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane sjednice Skupštine objavljen je na oglas-nim tablama ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 07.00 do 15.00 časova. Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisme-nim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine ak-cionara ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.
Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine na adresu ZP "Hidro-elektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, Ul. Svetog Save 13 ili na telefbn/faks broj: 505/225-300 i 050 211-352. Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.


Predsjednik Nadzornog odbor

Mr Tomislav Todorović, sr.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: