Zakazivanje ročišta radi utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad društvom VILAMONT d.o.o. Jablanica

Datum objave: 22.01.2020. 11:50 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 91, 04.12.2019

Opštinski sud u Mostaru, po stečajnom sudiji Stajčić Biljani, rješavajući po prijedlogu društva "VILAMONT" d.o.o. Jablanica, sa sjedištem u Jablanici, Mostarska b.b. do broja 9, zastupano po zastupniku, direktoru Salčin Adnanu a ovaj po punomoćniku Sadović Damiru, advokatu iz Mostara, da se nad istim otvori stečajni postupak, dana 27.11.2019. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE

 

Radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad društvom "VILAMONT" d.o.o. Jablanica, sa sjedištem u Jablanici, Mostarska b.b. do broja 9, za privremenog stečajnog upravnika se imenuje Jelovac Ramiz, iz Mostara. Privremeni stečajni upravnik ima sva prava i obaveze iz člana 16. Zakona o stečajnom postupku, i naročito je dužan: - osigurati imovinu stečajnog dužnika i starati se o njoj, - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija, - izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju stečajnog dužnika, - utvrditi da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti tokom postupka. Privremeni stečajni upravnik ima obavezu da daje suglasnost na sva raspolaganja stečajnog dužnika.

Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovome Sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja, u kojem će obavijestiti Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. Privremeno se obustavljaju sva pojedinačna prinudna izvršenja pokrenuta protiv naprijed navedenog društva, a izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom stečajnom postupku. Stečajni dužnik ne smije vršiti nikakva raspolaganja imovinom bez saglasnosti stečajnog suda. Pozivaju se svi povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopšte koje će mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine stečajnog dužnika. Rješenje o postavljanju privremenog stečajnog upravnika i određenim mjerama osiguranja iz ovog rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda.

Radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka Sud određuje i zakazuje ročište za dan 27.02.2020. godine sa početkom u 09:00 sati, u zgradi Općinskog suda u Mostaru, ul. Maršala Tita broj 94, kancelarija broj 42/I.

Broj 58 0 St 213298 19 St

27. novembra 2019. godine

 

Mostar 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: