Zaključak o donošenju Akcionog plana energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019-2021 – EEAPF

Datum objave: 21.04.2021. 14:34 / Izvor: Akta.ba, 20.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA

 

Broj: 03-13-166/2021

Sarajevo, 08.02.2021. godine

 

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE 

Gosp. Nermin Džindić, minister

 

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam Zaključak o donošenju Akcionog plana energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019-2021, V. broj: 206/2021 od 04.02.2021. godine, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na 254. sjednici održanoj 04.02.2021. godine.

 

 

SEKRETAR VLADE

Edita Kalajdžić

 

Prilog: Kao u tekstu

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

VLADA

 

Na osnovu člana 19. stav (4) Zakona о Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 51. stav (1) Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10, 62/10 i 39/20) i člana 12. stav (1) Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 22/17), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 254. sjednici, održanoj 04.02.2021. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O DONOŠENJU AKCIONOG PLANA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2019-2021

 

1. Ovim zaključkom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada FBiH) donosi Akcioni plan energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019-2021 (u daljnjem tekstu: EEAPF).

2. EEAPF iz tačke 1. je sastavni dio ovog zaključka i sastavni dio Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine za period 2019-2021 (u daljnjem tekstu: NEEAP BiH)

3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvaja i dijelove EEAPF koji se referišu na obaveze po Ugovoru o uspostavi Energetske zajednice (Direktiva EED 2012/27-EC), dostavljene od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (u daljnjem tekstu: MVTEO BiH), koji stupaju na snagu danom donošenja EEAPF-a, a primjenjivat će se nakon usvajanja NEEAP BiH

4. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da prati provođenje i izvještava o realizaciji EEAPF-a.

5. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da ovaj zaključak dostavi MVTEO BiH na znanje i nadležno postupanje.

6. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH".

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: