Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom BH LIM d.o.o. Tešanj

Datum objave: 22.02.2021. 11:44 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 13, 17.02.2021


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Sinanović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BH LIM" d.o.o . Tešanj, Raduša br. 293, odlučujući po prijedlogu likvidatora Brkić Alemdara, advokata iz Tešnja, za zaključenje likvidacionog postupka nad navedenim pravnim licem, na ročištu za zaključenje likvidacije održanom dana 08.02.2021. godi ne kome je prisustvovao likvidator, donio je sljedeće


RJEŠENJE

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom "BH LIM" d.o.o. Tešanj, ul. Raduša broj 293, matični registarski broj subjekta upisa: 43-01-0265-18. Razrješava se dužnosti likvidatora Brkić Alemdar, advokat iz Tešnja. Preostala imovina navedenog pravnog lica koju čine novčana sredstva na transakcijskom računu otvorenom kod Sberbank BH d.d., broj računa 1405011120042149, pripadaju članu društva Braković Hasanu iz Tešnja Raduša bb, JMBG 15059721241 15. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registar ski broj subjekta upisa 43-01-0265-18 i svih javnih registara, a ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda.

 

Broj 43 0 L 189335 20 L
08. februara 2021. godine
Zenica
(03-3-448/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: